Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Javni natječaj za prijam službenika

Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativni referent - upiničar u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. (2. rujna 2020.)

       REPUBLIKA   HRVATSKA
      DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
 URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
        Zagreb, Vlaška ulica 116

Broj: A-65/2020
Zagreb, 2. rujna  2020.
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17 i 89/19), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/20-04/453, URBROJ: 514-04-01-01-01/3-20-03 od 15. srpnja 2020., Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

 u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

-  na radno mjesto administrativni referent – upisničar – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili druge
   odgovarajuće struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit  odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili  domovnice) 
- presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi odgovarajuće struke
- presliku potvrde o položenom državnom ispitu, ukoliko je ispit položen
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijave na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Vlaška ulica 116, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj za prijam administrativni referent – upisničar“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje se u prijavi na javni natječaj pozivaju na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/2017 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje ravnateljica Ureda.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), provjere poznavanja rada na računalu i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske http://www.dorh.hr/ i web stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta http://www.uskok.hr/.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Državnog odvjetništva  Republike Hrvatske http://www.dorh.hr/ i web stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta http://www.uskok.hr/ istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske http://www.dorh.hr/, web stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta http://www.uskok.hr/ i web stranici Ministarstva uprave, http://www.uprava.gov.hr/, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ravnateljica Ureda će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ministarstva uprave, http://www.uprava.gov.hr/ i web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske http://www.dorh.hr/, web stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta http://www.uskok.hr/.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske http://www.dorh.hr/, web stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta http://www.uskok.hr/ i web stranici Ministarstva uprave http://www.uprava.gov.hr/ te će o njemu biti obaviještena nadležna služba za zapošljavanje.


         Državno odvjetništvo
     Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta