Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas za prijam u državnu službu

Oglas za prijam u državnu službu na radno mjesto čistačiaca u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu objavljen 3. prosinca 2019.

       REPUBLIKA   HRVATSKA
      DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
  URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Broj: A-141/19
Zagreb, 03. prosinca 2019.
Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) u svezi članka 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj: 112/17 i 12/18), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/19-04/100309, URBROJ: 514-04-01-01-01/1-19-02 od 27. rujna 2019., Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, raspisuje

OGLAS
za prijam namještenika na određeno vrijeme
radi zamjene namještenice za vrijeme bolovanja


 u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu

-  na radno mjesto namještenika IV. vrste – čistačica  – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme

Stručni uvjeti:
- niža stručna sprema ili osnovna škola

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola. U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Namještenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

U prijavi na oglas potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili  domovnice) 
- presliku svjedodžbe o završenoj školi
- dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave ( www.uprava.gov.hr ).

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Vlaška 116, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za oglas za prijam namještenika IV. vrste – čistačica“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

Osobe koje se u prijavi na oglas pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su također dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od sudjelovanja u postupku oglasa.

Komisiju za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje ravnatelj Ureda. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravovremene i potpune te s kandidatima s te liste obavlja razgovor (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaju i načinu provođenja razgovora bit će objavljeni na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr, istovremeno s objavom oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s Komisijom objavit će se na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr, najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom odluke o izboru kandidata na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr , web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr i na web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr ) te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva uprave.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom razgovoru te u drugim slučajevima propisanim člankom 50.b stavak 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, ravnatelj Ureda će obustaviti provedbu postupka po ovom oglasu.

Oglas će se objaviti na oglasnoj ploči, web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr, web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr te putem područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


         Državno odvjetništvo
      Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta