Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mijesto savjetnik/ica u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu (31. kolovoz 2018.)

Broj: A-68/18
Zagreb, 31. kolovoza 2018.

Temeljem članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/2017) te sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 78/2018 od 31. kolovoza 2018. za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, na radno mjesto savjetnik – 3 izvršitelja/ice, dana 31. kolovoza 2018. oglašava se sljedeća


OBAVIJEST


I. Testiranje kandidata za radno mjesto savjetnika – 3 izvršitelja/ice, u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Ured) sastojat će se od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) s kandidatima (intervju).

II. Pisani dio testiranja kandidata sastojat će se od testa provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te od provjere znanja mjerodavnih zakonskih odredbi iz sljedećih pravnih izvora:

- Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14)
- Kazneni zakon (Narodne novine broj: 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 i 101/17)
- Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine broj: 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14 i 70/17)
- Zakon o Uredu za suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta (Narodne novine broj: 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17)
- Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj: 67/18).

III. Testiranje će se također sastojati od izrade meritorne državnoodvjetničke odluke. Prilikom izrade meritorne državnoodvjetničke odluke kandidati se mogu služiti zakonima, koje su dužni ponijeti sa sobom.

IV. Testiranju mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom. Za vrijeme pisanog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima te koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Također, kandidatima nije dozvoljeno koristiti se zakonima, drugom literaturom ili bilješkama, osim prilikom izrade meritorne državnoodvjetničke odluke. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja, dok postignuti rezultat Komisija za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) neće priznati niti ocijeniti.

V. Nakon provedbe pisanog dijela testiranja, provest će se razgovor (intervju) Komisije s kandidatima. Na razgovor s Komisijom bit će pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina u pisanom dijelu testiranja, a sve sukladno članku 13. i 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/2017; u daljnjem tekstu: Uredba). Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku pisanog dijela testiranja, o čemu će kandidati biti obaviješteni. Razgovor s Komisijom bit će proveden i vrednovan sukladno članku 14. Uredbe.

VI. Testiranju će moći pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima sukladno članku 10. Uredbe.

VII. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata za radno mjesto savjetnika bit će objavljeni na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr i web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

VIII. Sukladno članku 4. rednom broju 17. Pravilnika o unutarnjem redu Ureda savjetnik pomaže ravnatelju ili njegovom zamjeniku u radu, izrađuje nacrte odluka i druge podneske te obavlja samostalno ili pod nadzorom i po uputama ravnatelja ili njegovog zamjenika druge stručne poslove predviđene zakonom i propisima donesenim na osnovi zakona i godišnjim rasporedom poslova.

IX. Plaću službenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće.

Osnovica za izračun plaće službenika propisana je člankom 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj: 112/17 i 12/18) te iznosi 5.421,54 kune. Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto savjetnika određena je člankom 10. podstavkom d) točkom 5. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj:  37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18).


U Zagrebu, dana 31. kolovoza 2018. godine


Državno odvjetništvo
               Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta