Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto namještenika III vrste – vozač dostavljač u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta u Zagrebu. (16. svibnja 2019.)

 

REPUBLIKA   HRVATSKA
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Broj: A-57/19
Zagreb, 16. svibnja 2019.
Temeljem članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17) u svezi članka 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj: 112/17 i 12/18), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/19-04/279, URBROJ: 514-04-01-01-01-19-02 od 24. travnja 2019., Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, raspisuje
                                                               OGLAS
za prijam namještenika na neodređeno vrijeme

 u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu

-  na radno mjesto namještenika III. vrste – vozač dostavljač – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema tehničke, prometne ili druge odgovarajuće struke
- položen ispit za vozača „B“ kategorije

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola. Radni odnos se ne može zasnovati s osobom kod koje postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Prilikom sklapanja ugovora o radu s namještenikom se ugovara probni rad od 2 mjeseca.

U prijavi na oglas potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili  domovnice) 
- presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj stručnoj spremi tehničke, prometne ili druge
   odgovarajuće struke
- presliku vozačke dozvole za vozila „B“ kategorije
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog
    zavoda za mirovinsko osiguranje
- dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Ureda  za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr .

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Gajeva 30a, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za oglas za prijam namještenika III. vrste – vozač dostavljač“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

Osobe koje se u prijavi na oglas pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su također dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od sudjelovanja u postupku oglasa.

Komisiju za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje ravnatelj Ureda. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravovremene i potpune te s kandidatima s te liste obavlja razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), provjere sposobnosti i vještina kandidata u upravljanju vozila B kategorije i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske te mjerodavnih zakonskih odredbi.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaju i načinu provođenja testiranja bit će objavljeni na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr, istovremeno s objavom oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr, najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom odluke o izboru kandidata na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr, te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju te u drugim slučajevima propisanim člankom 50.b stavak 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, ravnatelj Ureda će obustaviti provedbu postupka po ovom oglasu.

Oglas će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr i web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr te putem područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


         Državno odvjetništvo
      Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta