Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obavijest o testiranju kandidata

Obavijest o testiranju kandidata za radno mjesto namještenika na neodređeno vrijeme za radno mjesto - namještenik III. vrste - fotokopirant u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminaliteta u Zagrebu. (18. rujan 2018.)

Broj: A-65/18
Zagreb, 18. rujna 2018.

Sukladno oglasu za prijam namještenika na neodređeno vrijeme u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, na radno mjesto namještenika III. vrste - fotokopirant – 1 izvršitelj/ica, objavljenom na web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr dana 18. rujna 2018., istoga dana oglašava se sljedeća


OBAVIJEST


I. Komisija za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) provest će testiranje kandidata za radno mjesto namještenika III. vrste - fotokopirant u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, koje će se sastojati od provjere poznavanja rada na računalu (Microsoft Office)  i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje:

 - znanja, sposobnosti i vještine,
 - rezultate u dosadašnjem radu,
 - interese, profesionalne ciljeve te motivaciju za rad.

II. Testiranju mogu pristupiti samo osobe koje se imaju smatrati kandidatima. Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

III. Testiranju mogu pristupiti oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme te dokažu svoj identitet važećom identifikacijskom ispravom. Kandidat koji ne pristupi testiranju u zakazani dan i vrijeme, smatrat će se da je povukao svoju prijavu na oglas te se više neće smatrati kandidatom u postupku.

IV. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata objavit će se na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

V. Testiranje poznavanja rada na računalu vrednuje se bodovima od 0 do 10, a smatrat će se da je kandidat zadovoljio na tom dijelu testiranja ako je dobio najmanje 5 bodova. Nakon provedbe testiranja poznavanja rada na računalu, na razgovor (intervju) s Komisijom bit će pozvani oni kandidati koji su zadovoljili na prethodno navedenom testiranju, s time da ukoliko je više od 10 kandidata zadovoljilo na prethodno navedenom testiranju, na razgovor (intervju) pozvat će se 10 kandidata koji su ostvarili najviše bodova na testiranju poznavanja rada na računalu. Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku testiranja poznavanja rada na računalu, dok će se rezultati razgovora (intervjua) vrednovati bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

VI. Sukladno članku 4. rednom broju 12. Pravilnika o unutarnjem redu u Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta namještenika III. vrste – fotokopirant obavlja poslove fotokopiranja, skeniranja, presnimavanja CD/DVD medija te obavlja i druge uredske poslove.
 
VII. Plaću namještenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću. Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće.

Osnovica za izračun plaće namještenika propisana je člankom 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine broj: 112/17 i 12/18) te iznosi 5.421,54 kune. Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto namještenika III. vrste - fotokopirant određen je člankom 4. podstavkom b) točkom 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj:  37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18).


U Zagrebu, dana 18. rujna 2018. godine

 

Državno odvjetništvo
               Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta