Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas za prijam u državnu službu

Oglas za prijam u državnu službu na radno mjesto djelatnika čajne kuhinje u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu (26. svibnja 2021.)

        REPUBLIKA   HRVATSKA
       DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
 URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
         Zagreb, Vlaška ulica 116

Broj: A - 55/2021
Zagreb, 26. svibnja 2021.

Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19),  po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 119-02/21-04/59, URBROJ: 514-08-03-02-01/5-21-17 od 14. svibnja 2021., Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta objavljuje


OGLAS
za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu

-  na radno mjesto namještenika IV. vrste – djelatnik čajne kuhinje – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za prijam u državnu službu:
- hrvatsko državljanstvo
- niža stručna sprema ili osnovna škola
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe obaju spolova. Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Namještenici na neodređeno vrijeme se primaju uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na oglas potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 


Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili  domovnice) 
- presliku svjedodžbe o završenoj školi
- dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima
   evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Vlaška ulica 116, 10000 Zagreb, s naznakom „Za oglas za prijam namještenika IV. vrste – djelatnik čajne kuhinje“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

Osobe koje se u prijavi na oglas pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su također dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam, propisana je člancima 108. – 112. Zakona o državnim službenicima (92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13, 37/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te člankom 4. podstavkom c) točka 1. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/1, 100/15, 71/18 i 73/19) i čini umnožak osnovice za izračun plaće i koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu staža.
Opis poslova radnog mjesta:
- pripremanje hladnih i toplih napitaka za djelatnike i stranke, održavanje čistoće u čajnoj kuhinji te obavljanje drugih srodnih poslova
Oglas će se objaviti u Narodnim novinama, na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr , putem područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske mpu.gov.hr.
Postupak po oglasu provodi Komisija za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje ravnatelj Ureda. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čije su prijave pravovremene i potpune, te s istima obavlja razgovor (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.


Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) s Komisijom objavit će se na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr, najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijma u državnu službu.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom razgovoru te u drugim slučajevima propisanim člankom 50.b stavak 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, ravnatelj Ureda će obustaviti provedbu postupka po ovom oglasu.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaju i načinu provođenja razgovora bit će objavljeni na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr, istovremeno s objavom oglasa.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom odluke o izboru kandidata na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, web stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske mpu.gov.hr , a dostava rješenja svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske mpu.gov.hr.

 

Državno odvjetništvo
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta