Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Javni natječaj za prijam službenika

Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnika u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu. (29. studenoga 2017.)

Broj: A-117/17
Zagreb, 29. studenog 2017.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17) te članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 78/17), a po prethodno pribavljenim suglasnostima Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, KLASA: 119-02/16-04/570, URBROJ: 514-03-02-01-02-16-02 od 17. listopada 2016. i KLASA: 119-02/17-04/73, URBROJ: 514-03-02-01-02-17-03 od 27. travnja 2017., Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, Gajeva 30a, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu

 

-  na radno mjesto savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij prava
- položen pravosudni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti adresu elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili  domovnice) 
- presliku diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju prava
- presliku svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu
- presliku radne knjižice sa svim podacima o zaposlenju za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Gajeva 30a, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za javni natječaj za prijam savjetnika“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi.

Osobe koje se u prijavi na javni natječaj pozivaju na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta te izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje ravnateljica Ureda. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravovremene i potpune te  kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere poznavanja mjerodavnih zakonskih odredbi, kao i od izrade meritorne državnoodvjetničke odluke.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web-stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, web-stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr i web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, web-stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr i web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr, te se dostava svim kandidatima smatra objavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i intervjuu te u drugim slučajevima propisanim člankom 50.b stavak 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, ravnateljica Ureda će obustaviti provedbu postupka po ovom javnom natječaju.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, web stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr te će o njemu biti obaviještena nadležna služba za zapošljavanje.


         Državno odvjetništvo
      Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta