Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Državno odvjetništvo samostalno je i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava Republike Hrvatske i zakona.

Državno odvjetništvo se sastoji od 25 općinskih državnih odvjetništava, 15 županijskih državnih odvjetništava, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Svako od ova 42 državna odvjetništva je, u smislu zaštite osobnih podataka, zasebno tijelo javne vlasti (zaseban voditelj obrade), koje, svako za sebe ima određenu osobu za zaštitu podataka čiji su kontakt podaci objavljeni u tablici koja je u prilogu.
Detaljnije informacije o državnom odvjetništvu možete pronaći na sljedećoj internet poveznici: www.dorh.hr .

ŠTO JE OSOBNI PODATAK?
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik), primjerice ime i prezime, adresa, datum rođenja i slično.

ŠTO JE OBRADA OSOBNIH PODATAKA?
Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji određeno državno odvjetništvo, u izvršavanju svojih dužnosti i ovlasti, provodi nad osobnim podacima određene fizičke osobe, kao što je prikupljanje, pohrana, pronalaženje podataka i dr.

KAKO SE OBRAĐUJU OSOBNI PODACI?
Državno odvjetništvo obrađuje osobne podatke sukladno:
- Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba),
- Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) 
- Zakonu o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (Narodne novine, broj 68/18), kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119/89, od 4. 5. 2016.)
- Zakonu o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 67/2018)
- Poslovniku državnog odvjetništva (Narodne novine, broj 5/2014, 123/2015)
- drugim postupovnim propisima (Zakon o kaznenom postupku, Zakon o parničnom postupku i dr.).

 

ZAŠTO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE I KOJI JE PRAVNI TEMELJ DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?
Državno odvjetništvo obrađuje Vaše osobne podatke u izvršavanju Ustavom Republike Hrvatske i zakonima propisanim dužnostima i ovlastima državnog odvjetništva, odnosno kada postupa protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzima pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske ili podnosi pravna sredstva za zaštitu Ustava Republike Hrvatske i zakona. Temelj za obradu osobnih podataka u tom je slučaju izvršavanje zadaće od javnog interesa i izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade. Koji se točno osobni podaci prikupljaju i obrađuju propisano je Zakonom o državnom odvjetništvu, Poslovnikom državnog odvjetništva, te drugim postupovnim zakonima (Zakonom o kaznenom postupku, Zakonom o parničnom postupku, Ovršnim zakonom, Stečajnim zakonom i dr.) i ovisi o vrsti postupka i uloge državnog odvjetništva u tom postupku.

Izvan ovih slučajeva, državno odvjetništvo može, radi izvršavanja svojih pravnih obveza,  obrađivati osobne podatke u postupcima zapošljavanja.

Temeljem zaštite legitimnih interesa (zaštita osoba i imovine) državno odvjetništvo može obrađivati osobne podatke prilikom evidentiranja ulazaka u zgradu državnog odvjetništva ili video-nadzora zgrade državnog odvjetništva.

DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Državno odvjetništvo, u izvršavanju Ustavom i zakonom propisanih dužnosti i ovlasti, može imati pravnu obvezu proslijediti osobne podatke drugim državnim i pravosudnim tijelima (sudovi, tijela kaznenog progona i druga državna tijela), a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih (europske i međunarodne institucije). Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa Europske unije.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA
Državno odvjetništvo prikuplja i obrađuje osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
Državno odvjetništvo u suradnji s Ministarstvom pravosuđa poduzima sve raspoložive tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječilo slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Državno odvjetništvo osobne podatke obrađuje dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobni  podaci se više ne koriste,  te isti ostaju u sustavu pohrane i čuvaju se sukladno propisima o čuvanju arhivskog gradiva.

KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA?
Uopćeno, prava u vezi obrade osobnih podataka obuhvaćaju pravo na pristup vlastitim osobnim podacima, pravo na ispravak vlastitih osobnih podataka, pravo na brisanje vlastitih osobnih podataka, pravo na ograničavanje obrade vlastitih osobnih podataka i pravo na prigovor, koja prava su detaljno propisana Općom uredbom, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija.
Jednako tako, a uzimajući u obzir svrhu u koju se osobni podaci obrađuju, ova prava nisu apsolutna, već su podložna Općom uredbom i zakonima propisanim ograničenjima.

OSTVARIVANJE PRAVA
Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neko od svojih prava vezanih uz obradu osobnih podataka u određenom državnom odvjetništvu, možete  se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka u tom državnom odvjetništvu, čiji su kontakt podaci navedeni u tablici u prilogu.

TKO NADZIRE OBRADU OSOBNIH PODATAKA?
Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr ).

Iznimno, kada državno odvjetništvo obrađuje osobne podatke fizičkih osoba u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, tada nadzor nad obradom osobnih podataka ne obavlja Agencija za zaštitu osobnih podataka, već posebno nadzorno tijelo koje će se osnovati posebnim zakonom.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)
Na službenim internetskim stranicama  www.dorh.hr koriste se tzv. kolačići (cookies), i to obavezni kolačići koji se ne mogu isključiti, odnosno koji su nužni za funkcioniranje internet mjesta.

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI
Politika privatnosti se redovito ažurira kako bi ista bila točna i ažurna. Sve izmjene i dopune  pravovremeno se objavljuju na internetskoj stranici www.dorh.hr u skladu s načelom transparentnosti.