Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državnoodvjetničko vijeće (DOV)

Nadležnost Državnoodvjetničkog vijeća

Državnoodvjetničko vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost državnog odvjetništva u Republici Hrvatskoj (Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću, Narodne novine broj 67/2018) nadležno za imenovanje i razrješenje županijskih i općinskih državnih odvjetnika, premještaj zamjenika državnih odvjetnika, vođenje postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, raspisivanje izbora za članove Vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučivanje o prigovoru na ocjenu obnašanja dužnosti, vođenje očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, davanje odobrenja za obavljanje druge službe ili posla uz obnašanje državnoodvjetničke dužnosti, vođenje i kontrolu imovinskih kartica državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.


Sjedište Vijeća je u Zagrebu, u prostorijama Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 49, 4. kat.

tel: 01 6182 021
fax: 01 6040 204
e-mail: dov@dov.dorh.hr


Članovi Vijeća:

Predsjednik:
Darko Klier, zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

Zamjenica predsjednika:
prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet u Zagrebu

Članovi:
• Snježana Frković, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
• mr.sc. Mirko Grujić, zamjenik u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola
• dr. sc. Zlatko Hasanbegović, zastupnik u Hrvatskom saboru
• Andrea Jeromela Lučić, zamjenica u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
• Ermina Lekaj Prljaskaj, zastupnica u Hrvatskom saboru 
• Marijo Nemčić, zamjenik u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici  
• Denis Rajtek, zamjenik u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku 
• izv.prof.dr.sc. Marissabell Škorić, Pravni fakultet u Rijeci 
• Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske


Izbor članova i sastav Državnoodvjetničkog vijeća

Državnoodvjetničko vijeće ima jedanaest članova.

Vijeće čini sedam zamjenika državnih odvjetnika, dva zastupnika Hrvatskoga sabora, od kojih je jedan iz redova oporbe, i dva sveučilišna profesora pravnih znanosti.

Članove Vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika čine: tri zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, dva zamjenika županijskih državnih odvjetnik i dva zamjenika općinskih državnih odvjetnika. U sastavu Vijeća osigurat će se razmjerna teritorijalna zastupljenost državnih odvjetništava i odgovarajuća zastupljenost kaznenih i građansko-upravnih odjela.

Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine. Predsjednik Vijeća mora biti iz reda zamjenika Glavnog  državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

Članovi Vijeća biraju se na razdoblje od četiri godine. Članom Vijeća može se biti najviše dva puta. Ako članu Vijeća dužnost prestane prije isteka vremena na koje je izabran odnosno imenovan, na njegovo se mjesto do isteka mandata Vijeća bira odnosno imenuje drugi član.


Tijela za provedbu izbora za članove Državnoodvjetničkog vijeća
Tijela za provedbu izbora članova Vijeća iz reda državnih odvjetnika su Povjerenstvo za izbor članova Vijeća (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kandidacijski odbori i izborni odbori.

Povjerenstvo ima pet članova, od kojih se dva imenuju iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, dva iz reda zamjenika županijskih državnih odvjetnika i jedan iz reda zamjenika općinskih državnih odvjetnika. Povjerenstvo imenuje Prošireni kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske na vrijeme od pet godina. Članovi Povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove Vijeća.

Odluka o utvrđivanju rezultata izbora objavljuje se u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama Vijeća.

Kandidacijski odbor Državnog odvjetništva Republike Hrvatske je Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a kandidacijske odbore županijskih državnih odvjetništava čine svi državni odvjetnici i svi zamjenici državnih odvjetnika imenovani u državna odvjetništva na području pojedinog županijskog državnog odvjetništva. Kandidacijski odbori prikupljaju kandidature za članove Vijeća i provode kandidacijski postupak.

Izborni odbori izravno provode glasovanje državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika na izbornim mjestima za koja su ustanovljeni te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

Dva člana Vijeća iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti, na prijedlog fakultetskih vijeća, biraju svi profesori pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj tajnim glasovanjem. Fakultetska vijeća utvrđuju listu kandidata za izbor članova Vijeća. Postupak kandidiranja i izbora članova Vijeća iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti uređuje se pravilima koja donose dekani pravnih fakulteta.

Dva člana Vijeća iz reda zastupnika Hrvatskog sabora imenuje Hrvatski sabor, pri čemu je jedan član iz redova oporbe.

Prije stupanja na dužnost član Vijeća daje pred Glavnim državnim odvjetnikom prisegu.


Način rada Državnoodvjetničkog vijeća

Vijeće radi i odlučuje na sjednici.

Sjednicu saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik. U slučaju da su predsjednik i zamjenik spriječeni, sjednicu saziva član Vijeća kojeg ovlasti predsjednik. Iznimno, sjednica može biti sazvana na prijedlog najmanje pet članova Vijeća.

Dnevni red sjednica Vijeća predlaže predsjednik.

Sjednica Vijeća može se održati elektroničkim putem (elektronička sjednica).
Elektronička sjednica može se održati pod uvjetom da je najmanje 6 članova Vijeća putem elektroničke pošte ili na drugi odgovarajući način Tajništvu Državnoodvjetničkog vijeća potvrdilo primitak poziva za održavanje elektroničke sjednice.
Na elektroničkoj sjednici Vijeće može donositi odluke iz svoje nadležnosti, osim odluka o imenovanjima i razrješenjima zamjenika državnih odvjetnika, imenovanjima i razrješenjima županijskih i općinskih državnih odvjetnika, o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, o raspisivanju izbora za članove Vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika i o prigovorima na ocjenu obnašanja državnoodvjetničke dužnosti. Na elektroničkoj sjednici ne mogu se donositi, mijenjati niti dopunjavati poslovničke odredbe.

Vijeće može odlučivati ako je na sjednici prisutno najmanje šest članova Vijeća. Vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Vijeća, osim ako zakonom nije drukčije propisano.

O radu na sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o prisutnima, dnevnom redu, o prijedlozima iznesenim na sjednici, o tome je li provedena rasprava i o donesenim odlukama. Zapisnik se verificira na sljedećoj redovnoj sjednici Vijeća.

Razgovori s kandidatima u postupcima imenovanja i premještaja zamjenika državnih odvjetnika mogu se snimati audiovizualnim uređajima te se snimke nakon donošenja odluka mogu objaviti na mrežnim stranicama Vijeća.

Javnost rada Vijeće osigurava redovnim obavještavanjem o sjednicama, odlukama i drugim aktivnostima Vijeća na mrežnim stranicama Vijeća.
Sjednice Vijeća na kojima se raspravlja i odlučuje o općim pitanjima su javne.
Javnost je isključena u postupcima razrješenja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, vođenju postupaka i odlučivanja o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, odlučivanja o prigovoru na ocjenu obnašanja dužnosti i u postupku udaljenja od obavljanja dužnosti.
Dio sjednice na kojem se provodi vijećanje i glasovanje održava se bez prisutnosti javnosti, dok su objave odluka Vijeća uvijek javne.

Javnoj sjednici Vijeća mogu prisustvovati punoljetne osobe, koje svoje prisustvovanje na sjednici Vijeća prijave telefonom ili elektroničkom poštom Tajništvu Vijeća najkasnije jedan radni dan prije dana održavanja sjednice Vijeća. Broj osoba koje mogu prisustvovati sjednici Vijeća ovisi o prostornim mogućnostima dvorane u kojoj se sjednice održavaju i broju osoba koje su pozvane sudjelovati na sjednicama Vijeća u pojedinim postupcima, o čemu će Tajništvo Vijeća, u slučaju objektivne nemogućnosti prisustvovanja javnoj sjednici Vijeća, izvijestiti osobu koja je prijavila svoje prisustvovanje na javnoj sjednici Vijeća.
Osoba koja je prijavila svoje prisustvovanje na sjednici Vijeća dužna je na adresu sjedišta Vijeća na dan održavanja sjednice pristupiti najkasnije 30 minuta prije zakazanog početka sjednice Vijeća i sa sobom ponijeti važeći osobni dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Sukladno članku 94. stavku 3. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine, broj 67/2018) javnost će se isključiti s glasovanja i donošenja odluke o stegovnoj odgovornost. Odluka će se uvijek javno proglasiti.

Javnost se može isključiti i sa dijela ili cijele sjednice u slučajevima kad je to predviđeno Ustavom i Zakonom o kaznenom postupku.Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća

Način rada Vijeća uređuje se poslovnikom, koji donosi Vijeće. Poslovnik o radu Vijeća objavljuje se u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Vijeća.

Na temelju članka 46. stavak 1. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine broj 67/2018) Državnoodvjetničko vijeće je na 72. sjednici Državnoodvjetničkog vijeća održanoj 31. siječnja i 1. veljače 2019. donijelo Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća kojim se uređuje način rada Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) i to: način izbora, prava i dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća, sazivanje i rad Vijeća na sjednici i elektroničkoj sjednici; način glasovanja i odlučivanja i način rada u postupku imenovanja i razrješenja državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika.

Predsjednik i tajnik Vijeća skrbe o primjeni Poslovnika, osim ako je Poslovnikom određeno drugačije.

Osim poslova iz čl. 45. st. 2. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću predsjednik Vijeća prima prisegu zamjenika državnih odvjetnika; skrbi o suradnji Vijeća s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske te drugim državnim tijelima Republike Hrvatske; skrbi o zaštiti prava i ispunjavanju dužnosti članova Vijeća; skrbi o pravilnom provođenju materijalno-financijskog poslovanja Vijeća; te obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom.
Zamjenik predsjednika pomaže u radu predsjedniku i obavlja poslove iz njegovog djelokruga u slučaju spriječenosti predsjednika.

 

Pravilnik o unutarnjem redu Državnoodvjetničkog vijeća

Na temelju članka 47. stavka 4. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine broj 67/2018), Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća uz suglasnost Ministra pravosuđa, Klasa 710-01/19-02/31, Ur. broj 514-04-01-03-19-02 od 04. ožujka 2019. dana 08. ožujka 2019. donio je Pravilnik o unutarnjem redu Državnoodvjetničkog vijeća.

Pravilnikom se utvrđuju radna mjesta u Državnoodvjetničkom vijeću, opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima u ustrojstvenoj jedinici Tajništvo Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu Tajništvo), stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj službenika i namještenika na pojedinim radnim mjestima unutar ustrojstvene jedinice Tajništva, radno vrijeme te druga pitanja sukladno Zakonu o državnim službenicima, Zakonu o Državnoodvjetničkom vijeću, Poslovniku Državnoodvjetničkog vijeća i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi i posebnim propisima kao i  radno vrijeme i druga pitanja od osobitog značaja za rad ustrojstvene jedinice Tajništva.

Pravilnikom je propisano klizno radno vrijeme na način da rad u Državnoodvjetničkom vijeću počinje između 07:00 i 08:00 sati i završava između 15:00 i 16:00 sati.

Radno vrijeme za prijem stranaka je svaki radni dan između 09:00 i 14:00 sati


Službenik za pristup informacijama: Ivana Hruška Premužak, tajnica Državnoodvjetničkog vijeća
adresa: Ulica grada Vukovara 49/IV, 10000 Zagreb
e-mail: dov@dov.dorh.hr
telefon: 01/ 6040 992
telefaks: 01/6040 204

Službenik za zaštitu podataka: Ivana Hruška Premužak, tajnica Državnoodvjetničkog vijeća
adresa: Ulica grada Vukovara 49/IV, 10000 Zagreb
e-mail: dov@dov.dorh.hr
telefon: 01/ 6040 992
telefaks: 01/6040 204

Službenik za informacijsku sigurnost: Ivana Hruška Premužak, tajnica Državnoodvjetničkog vijeća
adresa: Ulica grada Vukovara 49/IV, 10000 Zagreb
e-mail: dov@dov.dorh.hr
telefon: 01/ 6040 992
telefaks: 01/6040 204

Povjerenik za etiku: Andrea Matić, administrativna tajnica predsjednika Državnoodvjetničkog vijeća
telefon: 01 6182 022
telefaks: 01 6040 204
e-mail: andrea.matic@dov.dorh.hr

Zamjenik povjerenika za etiku: Marina Stanić Perković, stručni referent u Državnoodvjetničkom vijeću
telefon: 01 6182 021
telefaks: 01 6040 204
e-mail: marina.stanic.perkovic@dov.dorh.hr