Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državnoodvjetničko vijeće (DOV)

Nadležnost Državnoodvjetničkog vijeća

Državnoodvjetničko vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost državnog odvjetništva u Republici Hrvatskoj (Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću, Narodne novine broj 67/2018) nadležno za imenovanje i razrješenje županijskih i općinskih državnih odvjetnika, premještaj zamjenika državnih odvjetnika, vođenje postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, raspisivanje izbora za članove Vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučivanje o prigovoru na ocjenu obnašanja dužnosti, vođenje očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, davanje odobrenja za obavljanje druge službe ili posla uz obnašanje državnoodvjetničke dužnosti, vođenje i kontrolu imovinskih kartica državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.

Sjedište Vijeća je u Zagrebu, u prostorijama Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 49, 4. kat.

tel: 01 6040 992
fax: 01 6040 204
e-mail: dov@dov.dorh.hr


Članovi Vijeća:

Predsjednica:
Snježana Frković, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

Zamjenica predsjednice:
prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet u Splitu

Članovi:
• prof. dr. sc. Davor Derenčinović, Pravni fakultet u Zagrebu
• Peđa Grbin, zastupnik u Hrvatskom saboru
• Jurica Ilić, zamjenik u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
• Marija Jelkovac, zastupnica u Hrvatskom saboru
• Sandra Knok-Čanić, zamjenica u Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru
• Katija Kristović, zamjenica u Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku
• Aida Mikić, zamjenica u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
• Sandra Šarkan, zamjenica u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci


Izbor članova i sastav Državnoodvjetničkog vijeća

Državnoodvjetničko vijeće ima jedanaest članova (trenutačno deset jer je jednom članu po samom zakonu prestao mandat).

U tijeku je postupak radi kandidiranja i izbora novih članova, odnosno novog sastava Državnoodvjetničkog vijeća koje će se izabrati u veljači 2019. godine.

Vijeće čini sedam zamjenika državnih odvjetnika, dva zastupnika Hrvatskoga sabora, od kojih je jedan iz redova oporbe, i dva sveučilišna profesora pravnih znanosti.

Članove Vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika čine: tri zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, dva zamjenika županijskih državnih odvjetnik i dva zamjenika općinskih državnih odvjetnika. U sastavu Vijeća osigurat će se razmjerna teritorijalna zastupljenost državnih odvjetništava i odgovarajuća zastupljenost kaznenih i građansko-upravnih odjela.

Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine. Predsjednik Vijeća mora biti iz reda zamjenika Glavnog  državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

Članovi Vijeća biraju se na razdoblje od četiri godine. Članom Vijeća može se biti najviše dva puta. Ako članu Vijeća dužnost prestane prije isteka vremena na koje je izabran odnosno imenovan, na njegovo se mjesto do isteka mandata Vijeća bira odnosno imenuje drugi član.


Tijela za provedbu izbora za članove Državnoodvjetničkog vijeća
Tijela za provedbu izbora članova Vijeća iz reda državnih odvjetnika su Povjerenstvo za izbor članova Vijeća (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kandidacijski odbori i izborni odbori.

Povjerenstvo ima pet članova, od kojih se dva imenuju iz reda zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, dva iz reda zamjenika županijskih državnih odvjetnika i jedan iz reda zamjenika općinskih državnih odvjetnika. Povjerenstvo imenuje Prošireni kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske na vrijeme od pet godina. Članovi Povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove Vijeća.

Odluka o utvrđivanju rezultata izbora objavljuje se u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama Vijeća.

Kandidacijski odbor Državnog odvjetništva Republike Hrvatske je Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a kandidacijske odbore županijskih državnih odvjetništava čine svi državni odvjetnici i svi zamjenici državnih odvjetnika imenovani u državna odvjetništva na području pojedinog županijskog državnog odvjetništva. Kandidacijski odbori prikupljaju kandidature za članove Vijeća i provode kandidacijski postupak.

Izborni odbori izravno provode glasovanje državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika na izbornim mjestima za koja su ustanovljeni te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

Dva člana Vijeća iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti, na prijedlog fakultetskih vijeća, biraju svi profesori pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj tajnim glasovanjem. Fakultetska vijeća utvrđuju listu kandidata za izbor članova Vijeća. Postupak kandidiranja i izbora članova Vijeća iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti uređuje se pravilima koja donose dekani pravnih fakulteta.

Dva člana Vijeća iz reda zastupnika Hrvatskog sabora imenuje Hrvatski sabor, pri čemu je jedan član iz redova oporbe.

Prije stupanja na dužnost član Vijeća daje pred Glavnim državnim odvjetnikom prisegu.


Način rada Državnoodvjetničkog vijeća

Vijeće radi i odlučuje na sjednici.
Sjednice saziva predsjednik Vijeća, a u njegovoj odsutnosti član koji ga zamjenjuje. Iznimno, sjednica će biti sazvana na prijedlog najmanje pet članova Vijeća.

Vijeće donosi odluke većinom glasova svih članova Vijeća, osim ako Zakonom o Državnoodvjetničkom vijeću nije drukčije propisano. Odluke i akti Vijeća objavljuju se na mrežnim stranicama Vijeća.

Razgovori s kandidatima u postupcima imenovanja i premještaja zamjenika državnih odvjetnika mogu se snimati audiovizualnim uređajima te se snimke nakon donošenja odluka mogu objaviti na mrežnim stranicama Vijeća.

Javnoj sjednici Vijeća mogu prisustvovati punoljetne osobe, koje svoje prisustvovanje na sjednici Vijeća prijave telefonom ili elektroničkom poštom Tajništvu Vijeća najkasnije jedan radni dan prije dana održavanja sjednice Vijeća. Broj osoba koje mogu prisustvovati sjednici Vijeća ovisi o prostornim mogućnostima dvorane u kojoj se sjednice održavaju i broju osoba koje su pozvane sudjelovati na sjednicama Vijeća u pojedinim postupcima, o čemu će Tajništvo Vijeća, u slučaju objektivne nemogućnosti prisustvovanja javnoj sjednici Vijeća, izvijestiti osobu koja je prijavila svoje prisustvovanje na javnoj sjednici Vijeća. Osoba koja je prijavila svoje prisustvovanje na sjednici Vijeća dužna je na adresu sjedišta Vijeća na dan održavanja sjednice pristupiti najkasnije 30 minuta prije zakazanog početka sjednice Vijeća i sa sobom ponijeti važeći osobni dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Sukladno članku 94. stavku 3. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine, broj 67/2018) javnost će se isključiti s glasovanja i donošenja odluke o stegovnoj odgovornost. Odluka će se uvijek javno proglasiti. 
    
Javnost se može isključiti i sa dijela ili cijele sjednice u slučajevima kad je to predviđeno Ustavom i Zakonom o kaznenom postupku.


Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća

Način rada Vijeća uređuje se poslovnikom, koji donosi Vijeće. Poslovnik o radu Vijeća objavljuje se u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Vijeća.

Na temelju članka 101. stavak 1. i 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 51/01) Državnoodvjetničko vijeće na sjednici održanoj dana 11. ožujka 2002. donijelo je Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća kojim se uređuje način rada, prava i dužnosti predsjednika Vijeća i zamjenika, postupak imenovanja i razrješenja zamjenika državnih odvjetnika, postupak udaljenja od obavljanja dužnosti, stegovni postupak, sazivanje sjednica i poslovni red te obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Vijeća.

Predsjednik skrbi o pravilnoj primjeni ovoga Poslovnika, a posebice prima prisege zamjenika državnih odvjetnika, skrbi o suradnji Vijeća sa Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske te drugim državnim tijelima Republike Hrvatske, podnosi zahtjeve za osiguranje sredstava za rad Vijeća i skrbi o zaštiti prava i ispunjavanju dužnosti članova Vijeća te druge poslove određene zakonom i Poslovnikom.

Zamjenik predsjednika Vijeća pomaže u radu predsjedniku i obavlja poslove iz njegova djelokruga u slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća.


Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi

Na temelju članka 155. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10), Državnoodvjetničko vijeće je na sjednici održanoj 28. siječnja 2011. donijelo Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi, a koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 19 od 11. veljače 2011.

Pravilnikom se uređuje unutarnje ustrojstvo Tajništva Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) i njegovih službi, broj zaposlenika s opisom njihovih osnovnih poslova i stručnih uvjeta za njihovo obavljanje, radno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Tajništva Vijeća i njegovih službi.


Službenik za pristup informacijama: Ivana Hruška Premužak, tajnica Državnoodvjetničkog vijeća
adresa: Ulica grada Vukovara 49/IV, 10000 Zagreb
e-mail: dov@dov.dorh.hr
telefon: 01/ 6040 992
telefaks: 01/6040 204


Službenik za zaštitu podataka: Ivana Hruška Premužak, tajnica Državnoodvjetničkog vijeća
adresa: Ulica grada Vukovara 49/IV, 10000 Zagreb
e-mail: dov@dov.dorh.hr
telefon: 01/ 6040 992
telefaks: 01/6040 204


Povjerenik za etiku: Andrea Sabo, administrativna tajnica
telefon: 01 6040 992
telefaks: 01 6040 204
e-mail: dov@dov.dorh.hr