Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Državnoodvjetničko vijeće (DOV)

Nadležnost Državnoodvjetničkog vijeća

Državnoodvjetničko vijeće je posebno tijelo (Zakon o državnom odvjetništvu, NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15) nadležno za imenovanje i razrješenje zamjenika državnih odvjetnika, imenovanje i razrješenje županijskih i općinskih državnih odvjetnika, vođenje postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, premještaj zamjenika državnih odvjetnika, raspisivanje izbora za članove Vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika i državnoodvjetničkih službenika, odlučivanje o prigovoru na ocjenu, vođenje očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika, vođenje i kontrola imovinskih kartica državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.

Sjedište Vijeća je u Zagrebu, u prostorijama Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 49, 4. kat.

tel: 01 6040 992
fax: 01 6040 204
e-mail: dov@dov.dorh.hr


Članovi Vijeća:

Predsjednica:
Snježana Frković, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

Zamjenica predsjednice:
prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, Pravni fakultet u Splitu

Članovi:
  • prof. dr. sc. Davor Derenčinović, Pravni fakultet u Zagrebu
  • Peđa Grbin, zastupnik u Hrvatskom saboru
  • Jurica Ilić, zamjenik u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
  • Marija Jelkovac, zastupnica u Hrvatskom saboru
  • Sandra Knok-Čanić, zamjenica u Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru
  • Katija Kristović, zamjenica u Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku
  • Aida Mikić, zamjenica u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
  • Sandra Šarkan, zamjenica u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci


Izbor članova i sastav Državnoodvjetničkog vijeća

Državnoodvjetničko vijeće ima jedanaest članova.
Sedam članova Vijeća bira se iz reda zamjenika državnih odvjetnika, dva člana iz reda Hrvatskoga sabora i dva člana iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti.
Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Predsjednik Vijeća mora biti iz reda zamjenika državnog odvjetnika.
Članovi Vijeća biraju se na razdoblje od četiri godine, s time da članom Vijeća nitko ne može biti više od dva puta.
Ako članu Vijeća dužnost prestane prije isteka vremena na koje je izabran, na njegovo se mjesto do isteka mandata Vijeća bira drugi član. 

Tijela za provedbu izbora za članove Državnoodvjetničkog vijeća

Tijela za provedbu izbora članova Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika su Povjerenstvo za izbor članova Vijeća, kandidacijski odbori i izborni odbori.
Povjerenstvo čini pet članova koji se imenuju iz reda zamjenika Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske na vrijeme od pet godina. Povjerenstvo imenuje prošireni Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Članovi Povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove Vijeća.

Kandidacijski odbor Državnog odvjetništva Republike Hrvatske je Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, a kandidacijski odbori županijskih državnih odvjetništava su prošireni Kolegij županijskih državnih odvjetništava koji čine državni odvjetnici i svi zamjenici nadležnog županijskog državnog odvjetništva, općinski državni odvjetnici i njihovi zamjenici s područja toga županijskog odvjetništva.
Kandidacijski odbori prikupljaju kandidature za članove Vijeća i provode kandidacijski postupak.
Izborni odbor čine predsjednik i dva člana. Izborni odbori izravno provode glasovanje državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika na biračkim mjestima te osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja.

Članove Vijeća iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti, na prijedlog fakultetskih vijeća, biraju svi profesori pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Postupak izbora Povjerenstva za provođenje izbora i način provođenja izbora uređuje se Poslovnikom koji donose dekani pravnih fakulteta.

Dva člana Vijeća imenuje Hrvatski sabor iz redova svojih zastupnika od kojih je jedan iz redova oporbe.

Prije stupanja na dužnost član Vijeća daje pred Glavnim državnim odvjetnikom prisegu.


Način rada Državnoodvjetničkog vijeća

Vijeće odlučuje u sjednici.
Sjednice saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti član koji ga zamjenjuje.
Način rada Vijeća uređuje se poslovnikom kojeg donosi Vijeće glasovima najmanje osam članova Vijeća.
Sukladno čl. 167. Zakona o državnom odvjetništvu, ročište na kojem se odlučuje o zahtjevu za pokretanje stegovnog postupka je nejavno osim ako zamjenik državnog odvjetnika protiv kojeg je zahtjev podnesen ne zatraži drukčije.
Ujedno, javnost će se isključiti s glasovanja i donošenja odluke o stegovnoj odgovornosti. Odluka će se uvijek javno proglasiti.
Javnost se može isključiti i sa dijela ili cijele sjednice u slučajevima kad je to predviđeno Ustavom i Zakonom o kaznenom postupku.

Javnoj sjednici Vijeća mogu prisustvovati punoljetne osobe, koje svoje prisustvovanje na sjednici Vijeća prijave telefonom ili elektroničkom poštom Tajništvu Vijeća najkasnije jedan radni dan prije dana održavanja sjednice Vijeća. Broj osoba koje mogu prisustvovati sjednici Vijeća ovisi o prostornim mogućnostima dvorane u kojoj se sjednice održavaju i broju osoba koje su pozvane sudjelovati na sjednicama Vijeća u pojedinim postupcima, o čemu će Tajništvo Vijeća, u slučaju objektivne nemogućnosti prisustvovanja javnoj sjednici Vijeća, izvijestiti osobu koja je prijavila svoje prisustvovanje na javnoj sjednici Vijeća. Osoba koja je prijavila svoje prisustvovanje na sjednici Vijeća dužna je na adresu sjedišta Vijeća na dan održavanja sjednice pristupiti najkasnije 30 minuta prije zakazanog početka sjednice Vijeća i sa sobom ponijeti važeći osobni dokument (osobnu iskaznicu ili putovnicu).


Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća

Na temelju članka 101. stavak 1. i 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, 51/01) Državnoodvjetničko vijeće na sjednici održanoj dana 11. ožujka 2002. godine donijelo je Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća kojim se uređuje način rada, prava i dužnosti predsjednika Vijeća i zamjenika, postupak imenovanja i razrješenja zamjenika državnih odvjetnika, postupak udaljenja od obavljanja dužnosti, stegovni postupak, sazivanje sjednica i poslovni red te obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Vijeća.

Predsjednik skrbi o pravilnoj primjeni ovoga Poslovnika, a posebice prima prisege zamjenika državnih odvjetnika, skrbi o suradnji Vijeća sa Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske te drugim državnim tijelima Republike Hrvatske, podnosi zahtjeve za osiguranje sredstava za rad Vijeća i skrbi o zaštiti prava i ispunjavanju dužnosti članova Vijeća te druge poslove određene zakonom i Poslovnikom.

Zamjenik predsjednika Vijeća pomaže u radu predsjedniku i obavlja poslove iz njegova djelokruga u slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća.


Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi

Na temelju članka 155. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine 76/09, 153/09, 116/10 i 145/10), Državnoodvjetničko vijeće je na sjednici održanoj 28. siječnja 2011. donijelo Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Tajništva i njegovih službi, a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 19 od 11. veljače 2011. 
Pravilnikom se uređuje unutarnje ustrojstvo Tajništva Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) i njegovih službi, broj zaposlenika s opisom njihovih osnovnih poslova i stručnih uvjeta za njihovo obavljanje, radno vrijeme, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Tajništva Vijeća i njegovih službi.


Službenik za zaštitu podataka: Slavica Đokić, tajnica Državnoodvjetničkog vijeća
adresa: ulica grada Vukovara 49/IV, 10000 Zagreb
e-mail: dov@dov.dorh.hr
telefon: 01/ 6040 992
telefaks: 01/6040 204

Povjerenik za etiku: Andrea Sabo, administrativna tajnica
telefon: 01 6040 992
telefaks: 01 6040 204
e-mail: dov@dov.dorh.hr