Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Godišnje izvješće o radu za 2004. godinu

Uvod

Državno odvjetništvo kao samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno je i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona.

Uvodno dajemo nekoliko osnovnih podataka o državnom odvjetništvu i radu državnih odvjetništava. Poslove državnog odvjetništva obavlja 60 općinskih državnih odvjetništava, 20 županijskih državnih odvjetništava, USKOK i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. U državnim odvjetništvima rade 72 državna odvjetnika, 487 zamjenika državnih odvjetnika, 69 savjetnika, 76 vježbenika i 666 službenika i drugih zaposlenika.

Većina državnih odvjetništava ima kaznene i građansko-upravne odjele. Kazneni odjeli državnih odvjetništava poduzimaju radnje protiv počinitelja kaznenih djela, dok građansko-upravni odjeli u civilnim i upravnim postupcima poduzimaju pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske i zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje zastupaju na temelju punomoći.

Prije iznošenja najvažnijih brojčanih pokazatelja o stanju i kretanju kriminaliteta, treba istaknuti da se državnoodvjetnička statistika u odnosu na poznate počinitelje kaznenih djela vodi po osobama (počiniteljima), a ne po broju počinjenih kaznenih djela tako da se podaci državnog odvjetništva djelomično razlikuju od policijskih podataka. Također postoje odstupanja u odnosu na podatke Državnog zavoda za statistiku koji vodi podatke na temelju dostavljenih statističkih obrazaca o prijavama riješenim u izvještajnoj godini. U 2004. godini primljeno je 96.915 novih prijava protiv poznatih i nepoznatih počinitelja kaznenih djela, odnosno 2% više nego 2003. godine kada je primljeno 92.263 prijava. Osnovna značajka kretanja prijavljenog kriminaliteta je porast broja prijava protiv nepoznatih počinitelja za 9% i nasuprot tome pad broja prijava protiv poznatih počinitelja za 4%. Protiv poznatih počinitelja kaznenih djela (maloljetni i punoljetni počinitelji) u radu je bila 61.881 kaznena prijava (49.315 prijava primljenih tijekom godine i 14.961 neriješena prijava iz prethodne godine). Državna odvjetništva riješila su 51.643 prijave. Na kraju 2004. godine u državnom odvjetništvu ostalo je neriješeno 469 prijava ili 0,76% od ukupnog broja prijava u radu. Obzirom na broj neriješenih prijava možemo istaknuti kako su kazneni odjeli državnih odvjetništava ažurni.

Građansko-upravni odjeli državnih odvjetništava su u 2004. godini imali u radu 220.179 predmeta. Iz ranijih godina preneseno je 97.522 predmeta, a u 2004. godini primljeno 122.657 novih predmeta. U 2003. godini primljeno je 111.633 novih predmeta i porasta iznosi 9,9%. Od navedenog broja novih predmeta u njih 112.803 državno odvjetništvo zastupa temeljem zakona, dok je primljeno samo 9 854 predmeta u kojima zastupamo po punomoći. Iz rada građansko-upravnih odjela posebno izdvajamo parnične predmete kojih smo imali u radu 47.234, to je značajno povećanje u odnosu na 2003. godinu kada je bilo u radu 38635 ovih predmeta. Od 47.234 parničnih predmeta u 6 178 ili 13,1% predmeta su Republika Hrvatska, ministarstva i državna tijela bili tužitelji, dok su u 41.056 ili 86,9% parničnih predmeta Republika Hrvatska, ministarstva i državna tijela bili tuženi. Ukupna visina tužbenih zahtjeva iznosila je 13.195.393 tisuće kuna.

Zbog veličine datoteke godišnje smo izviješće podijelili na četiri manja dijela.

Rad na kaznenim predmetima

Godišnje izvješće o radu za 2004. obuhvaća u prvom dijelu rad na kaznenim predmetima. U prvom dijelu dan je prikaz kretanje i strukture kriminala, a zatim u drugom dijelu rad državnih odvjetništava i odluke sudova. Kao novina u ovom dijelu izvješća je dan pregled rada na prijavama protiv pravnih osoba za kaznena djela.

Ovaj dio Godišnjeg izvješća dan je u pdf. formatu pod nazivom „Rad na kaznenim predmetima“. Pripadajuće tabele u pdf. formatu nalaze se u dijelu pod nazivom „Prilozi tabele“.

Sadržaj ovog dijela izvješća je sljedeći:
 • 2. Rad državnog odvjetništva - 2
  • 2.1. Rad na kaznenim predmetima - 2
  • 2.1.1. Kretanje i struktura kriminaliteta - 2
  • 2.1.1. Rad državnih odvjetništava i odluke u kaznenim predmetima - 5
  • 2.1.3. Područja kriminaliteta - kretanje i rad na predmetima - 16
  • 2.1.4. Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela - 36

Rad na građanskim i upravnim predmetima

Drugi dio Godišnjeg izvješća odnosi se na rad Građansko-upravnih odjela koji po zakonu zastupaju Republiku Hrvatsku, ministarstva i državna tijela, te po punomoći jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Ovaj dio izvješća je strukturiran na drugi način, u prvom dijelu su dani statistički pokazatelji u radu i struktura primljenih predmeta, a u drugom dijelu dan je pregled zakonske i druge problematike.

I ovaj dio izvješća dan je u pdf. Formatu pod nazivom „Rad na građanskim i upravnim predmetima“, a tabele su u prilogu pod nazivom „Prilozi tabele".

Sadržaj ovog dijela izvješća je sljedeći:
 • 2.2. Rad na građanskim i upravnim predmetima - 38
  • 2.2.1. Kretanje i struktura građansko-upravnih predmeta - 38
  • 2.2.2. Poslovi zastupanja, drugi poslovi i pravna problematika - 46
  • 2.3. Rad na zaštiti zakonitosti u građanskim i upravnim predmetima - 58

Ostali poslovi i završne konstatacije i prijedlozi

Treći dio izvješća kako je podijeljen radi lakšeg pregleda obuhvaća tri odvojene cjeline, prva se odnosi na ostale poslove državnog odvjetništva kao što su međunarodna pravna pomoć, suradnja i nadzor.

Druga cjelina prikazuje kadrovsko stanje u državnom odvjetništvu i materijalne uvjete rada, a u trećem dijelu je sintetički dan presjek kroz pojedine dijelove izvješća sa konstatacijama u svezi kretanja, teškoća u radu i ostalih pokazatelja koji su bitni za donošenje odluke u vezi rada državnog odvjetništva. Konačno u ovom dijelu su dani i zaključci o najvažnijim pitanjima koja proizlaze iz rada državnog odvjetništva kako ih vidi državno odvjetništvo.

Ovaj dio izvješća je također dan u pdf. formatu pod nazivom „Ostali poslovi i zaključne konstatacije“.

Sadržaj ovog dijela izvješća je sljedeći:
 • 2.4. Ostali poslovi državnog odvjetništva - 59
  • 2.4.1. Međunarodna pravna pomoć - 59
  • 2.4.2. Nadzorna i instruktivna djelatnost - 60
  • 2.4.3. Suradnja s tijelima državne vlasti i ustanovama i međunarodna suradnja - 61
 • 2.5. Organizacija, kadrovi i materijalni uvjeti rada - 61
  • 2.5.1. Stanje kadrova - 62
  • 2.5.2. Materijalni položaj - 62
 • 3. Završne konstatacije i prijedlozi - 63
  • 3.1. Kretanje kriminaliteta i rad na kaznenim predmetima - 63
   • 3.1.1. Kretanje kriminaliteta i rad općenito - 63
   • 3.1.2. Pojedina područja kriminaliteta - 65
  • 3.2. Rad na građanskim i upravnim predmetima - 67
   • 3.2.1. Rad na građanskim i upravnim predmetima općenito - 67
   • 3.2.2. Pravna problematika - 69
   • 3.2.3. Ostalo (suradnja, edukacija, opremljenost, prostor i dr.) - 71
 • 4. Zaključci - 72

Prilog - tabelarni prikazi

Prilozi – Tabelarni pregledi i grafikoni stranice 76 do 122.

Tabelarni prikazi daju pregled i strukturu kretanja prijava protiv odraslih, mlađih punoljetnih i maloljetnih osoba, grafikone u vezi odluka koje su značajne za ocjenu uspješnosti te tabelarne prikaze o radu državnog odvjetništva.

Posebna novina u tabelarnim prikazima je tabela broj 22 u vezi delikata nasilja, te tabela broj 23 u kojoj je dana struktura prijava protiv pravnih osoba.

Veliki dio tabelarnih prikaza (tabele 24 do 48) odnose se na rad Građansko-upravnih odjela. U tabelama su dani prikazi o vrstama predmeta, po tijelima koje zastupamo, ali i imovinski iznosi tužbenih zahtjeva, ovršnih prijedloga i zahtjeva u stečajnim postupcima izraženi u tisućama kuna.

Svi tabelarni pregledi dani su na osnovu godišnje statistike koju sačinjava Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na temelju podataka koje prima od županijskih i općinskih državnih odvjetništava.