Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci
Podnijeta tužbu protiv trgovačkog društva "Tiha" d.o.o. radi stjecanja bez osnove

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podnijelo je tužbu nadležnom sudu protiv TD "Tiha" d.o.o, Šilo, radi stjecanja bez osnove na pomorskom dobru u uvali Peškera, otok Krk. (11. 6. 2007.)
Prijeporni dio kopna nastao je nasipavanjem i u katastarskom operatu nije evidentiran, već se vodi kao more, stoga osnovom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama čini pomorsko dobro. Na nasipanom dijelu kopna izgrađeno je nelegalno pristanište za brodove na kojem je od 2001. godine do 2005. godine pristalo ukupno 204 brodova za korist tuženika. Inspekcijskim nadzorom Lučke kapetanije utvrđeno je da Tiha d.o.o. Šilo koristi prijepornu izgrađenu obalu za ukrcaj kamenog agregata te da nije izdana uporabna dozvola niti koncesija, a koje pravo na gospodarsko korištenje navedene obale, prema podacima nadležnih tijela, tuženik nije niti naknadno ishodovao. Davanje koncesije tuženiku na predmetnom obalnom području u svrhu pristajanja brodova za izvoz materijala iz kamenoloma, sukladno priopćenju Općine Omišalj, bilo je protivno Prostornom planu uređenja Općine Omišalj budući da istim u uvali Peškera nije predviđena luka posebne namjene, jer je predmetno područje utvrđeno kao krajolik osobite ljepote i vrijednosti - hidroarheološki lokalitet stoga se planira zaštita istog.
Slijedom navedenog, na osnovu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te odredbi obveznog prava podnesena je tužba protiv naznačenog društva radi stjecanja bez osnove.