Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku
Sud usvojio tužbeni zahtjev državnog odvjetništva radi utvrđenja prava vlasništva i ispravka uknjižbe te utvrđenja ništavosti nagodbe o podmirenju duga

Općinski sud u Šibeniku objavio je presudu kojom je usvojio tužbeni zahtjev Republike Hrvatske zastupane po Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku radi utvrđenja prava vlasništva i ispravka uknjižbe, radi utvrđenja ništavosti nagodbe o podmirenju duga između Jadranske banke Šibenik i Solarisa d.d. Šibenik, i predaje u posjed nekretnina ukupne površine od oko 30 000 kvadratnih metara upisane u katastarskoj općini Donje Polje – u naravi autokamp Zablaće. (5. 6. 2008.)
Presudom se utvrđuje da je Republika Hrvatska vlasnik 97/112 dijela nekretnina u naravi šume, a sve temeljem čl. 6. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama čime je ništava i bez prava važnosti uknjižba prava vlasništva na ime Primošten Prima Centra. Objavljenom presudom Republika Hrvatska je ovlaštena tražiti upis prava vlasništva nad tim nekretninama (šuma) osim dijela čestice na kojem je samoposluga i kafić (naknadno će se cijepati sukladno Zakonu), uz istodobno brisanje postojećeg upisa. Presudom se utvrđuje da je ništava nagodba o podmirenju duga iz travnja 2005. godine a koju su zaključili Jadranska banka Šibenik i Solaris d.d. Šibenik koja se odnosi na prijenos prava vlasništva.
Podsjetimo, državno odvjetništvo podnijelo je tužbu protiv Jadranske banke Šibenik, Solarisa d.d. Šibenik i Primošten Prima Centra d.o.o. i tražilo da sud u postupku utvrdi kako je Republika Hrvatska vlasnik za dio 97/112 nekretnina u naravi šume i utvrdi ništavim pravne poslove kojima je vršen kasniji prijenos vlasništva. Predmetne nekretnine, koje nisu bile procijenjene u temeljni kapital Solaris d.d., Solaris d.d. je nagodbom prenio na Jadransku banku Šibenik koja ih je kasnije prodala Primošten Prima Centru. U tužbi je traženo i utvrđivanje ništavosti nagodbe o podmirenju duga te je Primošten Prima Centru naloženo da navedene nekretnine preda u posjed Republike Hrvatske.