Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Općinsko državno odvjetništvo u Puli
Pokrenuti postupci radi uređenja imovinskopravnih odnosa na vojnim nekretninama i zonama

Državno odvjetništvo, kao zastupnik po zakonu Republike Hrvatske, dužno je poduzimati radnje radi zaštite njenih imovinskih interesa, što uključuje i poslove na uknjižbi nekretnina u vlasništvu države. Stoga je Općinsko državno odvjetništvo u Puli pokrenulo, između ostalih, i veći broj upravnih i sudskih postupaka radi uređenja imovinskopravnih odnosa unutar vojnih zona te uknjižbe prava vlasništva Republike Hrvatske na nekretninama temeljem Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske (NN 52/1991). (8. 9. 2008.)
Odredbom čl. 1. navedene Uredbe propisano je da "društvena sredstva na teritoriju Republike Hrvatske kojima, kao sredstvima Federacije, upravljaju i raspolažu Jugoslavenska narodna armija i Savezni sekretarijat za narodnu obranu postaju vlasništvo Republike Hrvatske. Pod društvenim sredstvima iz st. 1. ovog članka smatraju se nekretnine, pokretnine, imovinska prava i novčana sredstva zatečena na računu kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske."
U dosad provedenom postupku utvrđeno je da na području grada Pule i grada Vodnjana te općina Fažana, Ližnjan, Marčana i Medulin postoji ukupno 67 vojnih zona ili izvojenih objekata i zemljišta vojne namjene i izgradnje. Zasad nepotpuni podaci ukazuju da se radi o objektima i zemljištima ukupne površine oko 19.000.000 kvadratnih metara.
U okviru zemljišnoknjižnog postupka kao vlasništvo Republike Hrvatske, temeljem uvodno navedene Uredbe, upisano je 960 katastarskih čestica ukupne površine 10.000.000 kvadratnih metara. Radi se o nekretninama koje su u zemljišnim knjigama dotad bile upisane kao društveno vlasništvo s pravom upravljanja tadašnjeg DSNO ili JNA. Takav zemljišnoknjižni upis dopuštao je upis prava vlasništva u okviru zemljišnoknjižnog postupka.

Općinsko državno odvjetništvo u Puli utvrdilo je da unutar vojnih zona i objekata postoje nekretnine koje su u zemljišnim knjigama bile upisane kao društveno vlasništvo s pravom korištenja bivše Općine Pule, odnosno u jednom manjem dijelu ostale upisane kao privatno vlasništvo (redom upisi stariji od 80 godina). Radi se o većem broju nekretnina površine oko 9.000.000 kvadratnih metara. Na takvim nekretninama nije moguće upisati pravo vlasništva Republike Hrvatske u zemljišnoknjižnom postupku, već je pitanje prava vlasništva Republike Hrvatske potrebno rješavati u zasebnim sudskim postupcima i dokazivati da je bivša JNA tim nekretninama upravljala na dan stupanja na snagu uvodno navedene Uredbe. Pojedine jedinice lokalne samouprave, koristeći takvo zemljišnoknjižno stanje, na dijelu tih nekretnina upisale su svoje pravo vlasništva.

Radi točne identifikacije nekretnina (po oznakama katastarskih čestica) koje ulaze u pojedine vojne zone ili predstavljaju vojne objekte ili zemljišta, Općinsko državno odvjetništvo pokrenulo je pred Područnim Uredom za katastar Pazin, Ispostava Pula, za sve zone i objekte postupke identifikacije po katastarskim planovima, radi pokretanja sudskih postupaka zbog utvrđenja prava vlasništva Republike Hrvatske.
Zahtjevi za identifikaciju su podnijeti za ukupno 14 vojarni, 18 skladišta, četiri strelišta i vježbališta, jedno odmaralište te veći broj objekata i zemljišta.
Pored navedenog, Općinsko državno odvjetništvo u Puli dosad je pokrenulo pred Općinskim sudom u Puli četiri parnična postupka radi utvrđenja prava vlasništva Republike Hrvatske na nekretninama unutar vojnih zona, a koja su u zemljišnim knjigama bila upisana kao vlasništvo Grada Pule, Općine Fažana ili kao društveno vlasništvo, s pravom korištenja Općine Pula.

Postupak koji se vodi protiv Grada Pule i to za nekretnine na lokaciji vojarna Monumenti (Mulimenti) okončan je nepravomoćnom presudom Općinskog suda u Puli, odnosno kojom je utvrđeno da je Republika Hrvatska vlasnik sedam nekretnina, površine 54.127 kvadratnih metara, a koje su dotad bile upisane kao vlasništvo Grada Pule. Na navedenu je presudu Grad Pula izjavio žalbu.
Pored navedenog, podnijete su i tri tužbe protiv Grada Pule i Općine Fažane za lokacije vojarne Muzil (ranije Sergej Mašera) te vojnog odmarališta Pineta (ranije 13. maj) za ukupno 32 nekretnine površine 684.544 kvadratna metra.

Kako će Općinsko državno odvjetništvo u Puli zaprimati identifikacije pojedinih zona od strane Područnog ureda za katastar, Ispostava Pula, tako će pokretati odgovarajuće postupke za utvrđenje prava vlasništva Republike Hrvatske ukoliko postoje nekretnine koje unutar takve zone još nisu upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske.