Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Obrasci zahtjeva za davanje očitovanja temeljem čl. 51. Zakona o rudarstvu

 
 
Izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu (NN-41/11) u članku 51. dodan podstavak 3. kojim je propisano da osobe koje sudjeluju na natječaju za dodjelu koncesije svojoj ponudi moraju priložiti očitovanje Državnog inspektorata i DORH da se protiv ponuditelja ne vode postupci s osnove nezakonitog istraživanja i/ili eksploatacije mineralnih sirovina. više

Stvarna i mjesna nadležnost građansko-upravnih odjela državnih odvjetništava

Rad građansko-upravih odjela 

Zaštitu imovine i imovinskih interesa Republike Hrvatske te poduzimanje radnji radi zaštite Ustava i zakona, državno odvjetništvo obavlja kroz rad na građanskim i upravnim predmetima:

 • kao zastupnik po zakonu Republike Hrvatske poduzima pravne radnje radi zaštite njezine imovine i imovinskih interesa u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim tijelima,
 • postupanjem kao stranka sui generis u upravnim sporovima, podizanjem zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude upravnog suda, u upravnim postupcima radi povrata oduzete imovine te u drugim slučajevima kad je posebnim zakonom dano ovlaštenje državnom odvjetništvu da poduzima pravne radnje u svoje ime, državno odvjetništvo postupa s ciljem zaštite zakonitost,
 • davanjem pravnih mišljenja na pravne poslove koje sklapa Republika Hrvatska, kao jedna od ugovornih strana, državno odvjetništvo istodobno štiti zakonitost, osigurava pravedno i jednako postupanje prema svima, prevenira nastanak sporova, ali i štiti imovinske interese Republike Hrvatske.

Stvarna i mjesna nadležnost građansko-upravnih odjela određena je Zakonom o državnom odvjetništvu  (Narodne novine broj 67/18) i drugim zakonima.

 • Zakon o parničnom postupku, i sve izmjene i dopune (Narodne novine, broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)
 • Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/0541/08125/1178/15)
 • Ovršni zakon (Narodne novine, broj 112/1225/1393/14, 55/16, 73/17)
 • Stečajni zakon (Narodne novine, broj 71/15)
 • Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)
 • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02)
 • Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis i djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, broj 52/13 i 95/14)
 • Zakon o stečaju potrošača (Narodne novine, broj 100/15).
 • Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13)
 • Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 133/13, 152/14)
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15)
 • Zakon o šumama (Narodne novine, broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 145/11 - RUSRH, 25/12 i OiRUSRH 68/12, 94/14)
 • Zakon o lovstvu (Narodne novine, broj 140/05, 75/09 i 14/14)
 • Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15)
 • Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (Narodne novine, broj 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01, 78/02)
 • Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Narodne novine, broj 92/10)
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) - pročišćeni tekst objavljen je u Narodnim novinama broj 81/15
 • Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (Narodne novine, broj 117/03)


 • Republika Hrvatska odgovara za štetu po različitim pravnim osnovama propisanim Zakonom o obveznim odnosima, kao općim propisom, te nizom posebnih zakona kao što su:
  Zakon o sustavu državne uprave,
  Zakon o izvršenju kazne zatvora,
  Zakon o sudovima,
  Zakon o zemljišnim knjigama,
  Zakon o državnom odvjetništvu,
  Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija,
  Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata,
  Zakon o oružanim snagama,
  Zakon o policiji,
  Zakon o suzbijanju diskriminacije.

  Republika Hrvatska odgovara i za štetu temeljem Zakona o autorskom i drugim srodnim pravima.