Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Ustav, zakoni i drugi propisi

Ustav Republike Hrvatske

Ustav Republike Hrvatske  u članku 125. određuje o državnom odvjetništvu sljedeće:

Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava.

Glavnoga državnog odvjetnika imenuje na vrijeme od četiri godine Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora i po isteku tog vremena može biti ponovno imenovan na istu dužnost.

Županijskoga državnog odvjetnika, uz prethodno mišljenje Kolegija Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i ministra nadležnog za poslove pravosuđa, na prijedlog Glavnoga državnog odvjetnika imenuje Državnoodvjetničko vijeće na vrijeme od četiri godine. 

Općinskoga državnog odvjetnika, uz prethodno mišljenje kolegija županijskoga državnog odvjetništva, županijskoga državnog odvjetnika i ministra nadležnog za poslove pravosuđa, imenuje na prijedlog Glavnoga državnog odvjetnika Državnoodvjetničko vijeće iz redova državnih odvjetnika i zamjenika toga državnog odvjetništva ili drugoga državnog odvjetništva na vrijeme od četiri godine.

U djelokrugu Državnoodvjetničkog vijeća je, između ostalog, i imenovanje i razrješenje zamjenika državnih odvjetnika, imenovanje i razrješenje županijskih i općinskih državnih odvjetnika, vođenje postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika (čl. 152.).

Državnoodvjetničko vijeće ima jedanaest članova. Sedam članova Vijeća bira se iz reda zamjenika državnih odvjetnika, dva člana iz reda Hrvatskoga sabora i dva člana iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti. Članove Vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika čine dva zamjenika Glavnoga državnog odvjetnika Republike Hrvatske, dva zamjenika županijskih državnih odvjetnika i tri zamjenika općinskih državnih odvjetnika.

Članovi Vijeća biraju se na razdoblje od četiri godine, s time da članom Vijeća nitko ne može biti više od dva puta.

Članovi Državnoodvjetničkog vijeća biraju predsjednika između sebe.

Djelokrug, ustrojstvo, način izbora članova i način rada Državnoodvjetničkog vijeća uređuju se zakonom.
Ustanovljavanje, ustrojstvo, djelokrug i nadležnost državnog odvjetništva uređuju se zakonom.

Ustav Republike Hrvatske - Pročišćeni tekst (Narodne novine, broj 85/10)
Dopuna Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 05/14)

Zakon o državnom odvjetništvu u dva članka određuje položaj i ovlasti državnog odvjetništva

Članak 2.
Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona.

Državno odvjetništvo obavlja svoje ovlasti na osnovi Ustava, zakona, međunarodnih ugovora, koji su dio pravnog poretka Republike Hrvatske i drugih propisa koji su donijeti sukladno Ustavu, međunarodnom ugovoru i zakonu Republike Hrvatske.

Članak 3.

Državno odvjetništvo se ustanovljava kao jedinstveno pravosudno tijelo čiji se djelokrug, ovlasti i nadležnost utvrđuju zakonom.

Zakon o državnom odvjetništvu, Narodne novine broj 67/2018, stupa na snagu 1. rujna 2018.

 

Zakon o državnom odvjetništvu (neslužbeni pročišćeni tekst: NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15)

Poslovnik državnog odvjetništva


Poslovnikom državnog odvjetništva (nekada Pravilnikom o unutarnjem poslovanju u državnim odvjetništvima) propisuju se pravila o uredskom poslovanju, vođenju upisnika i pomoćnih knjiga, vođenju evidencija, obrascima za rad, priopćenjima za javnost, provedbenim pravilima o vođenju postupka i dostavljanju odluka na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine, nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja i redovitog obavljanja poslova u državnim odvjetništvima, radu odjela i odsjeka, rasporedu radnog vremena u tijeku radnog dana ili tjedna, vođenju statistike, standardima poslovnog prostora i opreme, drugim pitanjima od značenja za unutarnje poslovanje državnih odvjetništava.

Poslovnik državnog odvjetništva   objavljen u Narodnim novinama broj 5 od 15. siječnja 2014.

Izmjene i dopune Poslovnika državnog odvjetništva objavljene u Narodnim novinama broj 123 od 11. studenog 2015.


Drugi zakoni

 


  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, (Narodne novine, broj 70/2017)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 152/14)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 145/13)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 56/13)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 143/12)
  • Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-448/2009 od 19. srpnja 2012.(Narodne novine, broj 91/12)
  • Zakon o kaznenom postupku (pročišćeni tekst - Narodne novine, broj 121/11)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 80/11)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 76/09) 
  • Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 152/08)

 


 

Etički kodeks državnih službenika