Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Izvješća o imovini državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

1) ZAKON O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU

Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću  (Narodne novine broj 67/2018) propisuje da su državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika obvezni u roku od 30 dana od dana prvog stupanja na dužnost podnijeti Vijeću izvješće o svojoj imovini te imovini svog bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece sa stanjem na dan stupanja na dužnost.

Ako je tijekom godine došlo do bitne promjene u imovini državnih odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika, odnosno njegovog  bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera ili maloljetne djece, državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika dužni su najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine Vijeću podnijeti izvješće o nastalim promjenama u imovini.

Državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika dužni su u roku od 30 dana od prestanka dužnosti Vijeću podnijeti izvješće o svojoj imovini i imovini osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Ako državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika ne izvrše obvezu iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Vijeće će o tome obavijestiti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske koji će ih pozvati da roku od 15 dana dostave tražene podatke ili da dopune dostavljene podatke. Ako državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika ni u ovom roku ne dostavi tražene podatke, Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske pokrenut će protiv državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika stegovni postupak.

Podaci o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika obuhvaćaju podatke o naslijeđenoj imovini i podatke o stečenoj imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika, njegovog bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece.
Podaci o naslijeđenoj imovini obuhvaćaju podatke o vrsti i ukupnoj vrijednosti nasljedstva te podatke od koga je nasljedstvo naslijeđeno.

Podaci o stečenoj imovini obuhvaćaju podatke o:
– nekretninama stečenim kupoprodajom, zamjenom, darovanjem, unošenjem i izuzimanjem nekretnina iz trgovačkog društva, stečenim u postupku likvidacije ili stečaja, stečenim na temelju odluka suda ili drugog tijela, povratom imovine stečene u postupku denacionalizacije te na drugi način stečenim nekretninama od drugih osoba
– pokretninama veće vrijednosti
– poslovnim udjelima i dionicama u trgovačkim društvima
– udjelima u vlasništvu drugih poslovnih subjekata
– novčanoj štednji ako ona premašuje jednogodišnji iznos netoplaće državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika
– dugovima, preuzetim jamstvima i ostalim obvezama
– dohotku od nesamostalnog rada, dohotku od imovine i imovinskih prava, dohotku od kapitala, dohotku od osiguranja i drugom dohotku
– primicima koji se ne smatraju dohotkom i primicima na koje se ne plaća porez na dohodak.

Pod pokretninama veće vrijednosti podrazumijevaju se vozila, plovila, zrakoplovi, radni strojevi, lovačko oružje, umjetnine, nakit, drugi predmeti osobne uporabne vrijednosti, vrijednosni papiri, životinje i druge stečene pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna, osim predmeta kućanstva i odjevnih predmeta.

Podaci o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika su javni i objavljuju se na mrežnim stranicama Vijeća. Ne objavljuju se podaci zaštićeni propisima o zaštiti osobnih podataka.

Izvješće o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika podnosi se u elektroničkom obliku.
Vijeće vodi evidenciju izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika te kontrolira podatke o njegovoj imovini.

Nakon prvog primitka izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika Vijeće će od Ministarstva financija, Porezne uprave i drugih tijela pribaviti podatke kojima raspolažu o njegovoj imovini i usporediti ih s podacima u izvješću o imovini.

Ako za imovinu koju je državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika naveo u izvješću nije dostavio podatke o načinu stjecanja te imovine, Vijeće će zatražiti od državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika pisano očitovanje.

Ako se podaci u izvješću o imovini koje je Vijeće pribavilo na način opisan u stavku 2. ovoga članka razlikuju od podataka koje je državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika naveo u izvješću, Vijeće će o tome obavijestiti državnog odvjetnika u kojem zamjenik državnog odvjetnika obnaša dužnost i državnog odvjetnika neposredno višeg državnog odvjetnika radi podnošenja zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka.

Ako se iz očitovanja državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika utvrdi nesrazmjer vrijednosti i načina stjecanja imovine državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika, Vijeće će o tome obavijestiti Poreznu upravu Ministarstva financija.


2) PRAVILA O SADRŽAJU OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVINI DRŽAVNOG ODVJETNIKA I ZAMJENIKA DRŽAVNOG ODVJETNIKA I NAČINU NJEGOVA PODNOŠENJA

Državnoodvjetničko vijeće je na temelju odredbe članka 102. stavka 3. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću na 3. sjednici održanoj 12. ožujka 2019. donijelo Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja (u daljnjem tekstu: Pravila) koja su objavljena u Narodnim novinama broj 27/2019 od 20. ožujka 2019. godine.

Sukladno Pravilima državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika dostavljaju Vijeću u elektroničkom obliku putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica izvješće o njihovoj imovini, imovini njihova bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera te imovini njihove maloljetne djece sa stanjem na dan stupanja na dužnost popunjavanjem obrasca propisanog Pravilima.

Do osiguranja uvjeta za upotrebu kvalificiranog elektroničkog potpisa, državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika izvješće dostavljaju Vijeću i u pisanom obliku vlastoručno potpisano na način da imovinsku karticu potpuno popunjenu u aplikaciji isprintaju i ovjere svojim potpisom.

Ako je tijekom godine došlo do bitne promjene u imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika, njegovog bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera ili njegovog maloljetnog djeteta, državni odvjetnik/zamjenik državnog odvjetnika dužan je Vijeću najkasnije do 01. ožujka sljedeće godine, a za prethodnu kalendarsku godinu, o tome podnijeti u elektroničkom obliku putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica posebno izvješće o nastalim promjenama u imovini u kojem je dužan naznačiti način i izvor promjene.

Do osiguranja uvjeta za upotrebu kvalificiranog elektroničkog potpisa, državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika posebno izvješće o nastalim promjenama u imovini dostavljaju Vijeću i u pisanom obliku vlastoručno potpisano.

Bitnom promjenom smatra se povećanje ili umanjenje vrijednosti imovine u iznosu iznad 100.000,00 kuna, kao i svaka promjena u prihodu od honorara ili drugih naknada.

Za prijavljenu imovinu u podnesenoj imovinskoj kartici, državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika dužan je naznačiti način i izvor njezina stjecanja sukladno obrascu koji se nalazi na mrežnoj aplikaciji za podnošenje imovinskih kartica.

Mrežnoj aplikaciji državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika pristupaju putem slijedeće poveznice:

https://iks.pravosudje.hr/

Svi državni odvjetnici/zamjenici državnog odvjetnika koji na dan stupanja na snagu Pravila obnašaju državnoodvjetničku dužnost, dužni su u roku tri mjeseca od dana donošenja Pravila podnijeti Vijeću izvješća o svojoj imovini te imovini bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece na način propisan Pravilima.

Krajnji rok za podnošenje izvješća o imovini putem mrežne aplikacije i u pisanom obliku vlastoručno potpisanog, sukladno članku 110. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću je 12. lipnja 2019. godine.

Podaci o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika, njegovog bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece, izuzev podataka zaštićenih propisima o zaštiti osobnih podataka iz članka 102. stavak 1. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, objavljuju se putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica.

Imovinske kartice bit će javno objavljene putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica nakon isteka roka za podnošenje izvješća o imovini, a datum javne objave bit će naknadno objavljen na mrežnoj stranici Vijeća.


3) MREŽNA APLIKACIJA – IKS SUSTAV

Mrežnoj aplikaciji državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika pristupaju putem slijedeće poveznice:

https://iks.pravosudje.hr/

IKS sustav predstavlja platformu za podnošenje imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika/ica.
Sustav je izrađen modularno, u formi web aplikacije. Korisnici sustavu pristupaju putem internet preglednika.

Korisnička prava definirana su na razini modula aplikacije, a korisnici se u sustav prijavljuju putem Nacionalnog identifikacijskog sustava (NIAS), jednom od svojih vjerodajnica minimalne sigurnosne razine 3, ili preko domenskog poslužitelja Ministarstva pravosuđa.

TEHNIČKI PREDUVJETI
Za optimalno korištenje svih funkcija unutar sustava IKS potrebno je računalo s pristupom internetu, internet preglednik i preglednik PDF dokumenata.

KRATKI OPIS TIJEKA PROCESA
• Svaki korisnik sustava kreira se od strane Administratora. Time se kreira osnovni korisnički račun.
• Korisnici s dodijeljenom ulogom podnositelja imovinskih kartica (podnositelj odnosno pravosudni dužnosnik/ica) nakon inicijalnog kreiranja korisničkog računa mogu se prijaviti u sustav, ali popunjavanje imovinske kartice mogu započeti tek nakon što Administrator aktivira njihov račun.
• Odmah nakon aktivacije korisničkog računa sustav automatski šalje Podnositelju e-mail poruku s informacijom o obvezi podnošenja imovinske kartice do određenog datuma. E-mail poruka šalje se na e-mail adresu Podnositelja navedenu u sustavu.
• Nakon aktivacije korisničkog računa Podnositelj unosi podatke kroz obrazac za unos imovinske kartice. Po završetku unosa svih obveznih podataka, Podnositelj zaključava imovinsku karticu koja se zatim kroz sustav automatski šalje na potvrdu Administratoru.
• Podnositelj ispisuje poslanu imovinsku karticu, istu ovjerava i u fizičkom obliku dostavlja Administratoru.
• Tek po zaprimanju imovinske kartice u fizičkom obliku Administrator radi potrebne provjere dostavljene imovinske kartice te ukoliko je sve u redu, potvrđuje njen primitak.

PRIJAVA U SUSTAV
Sustavu državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika pristupaju koristeći internet preglednik (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera...).

Prijava u sustav moguća je putem Nacionalnog identifikacijskog sustava (NIAS) ili preko domenskog poslužitelja Ministarstva pravosuđa.

NIAS
Prijava se putem Nacionalnog identifikacijskog sustava (NIAS) obavlja pomoću jedne od vjerodajnica izdanih u sklopu usluge e-Građani (token komercijalnih banaka, elektronička osobna iskaznica, osobni FINA certifikat i sl..). Sustav zahtjeva prijavu s vjerodajnicama minimalne sigurnosne razine 3.

Nakon što državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika odabere ovu opciju prijave, sustav će ga preusmjeriti na web stranicu Nacionalnog identifikacijskog sustava. U prvom koraku potrebno je dati odobrenje za nastavak procesa prijave na način da je potrebno kliknuti na "Dozvoli".

Nakon što državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika dozvoli nastavak procesa prijave, prikazat će se popis mogućih vjerodajnica te je potrebno odabrati vjerodajnicu s kojom žele napraviti prijavu i kliknuti "Prijava".

Ukoliko je prijava na NIAS sustavu bila uspješna, automatski će biti preusmjereni natrag na IKS sustav i moći će započeti rad u aplikaciji.

DOMENSKI POSLUŽITELJ MP AD
Prijavu putem domenskog poslužitelja Ministarstva pravosuđa državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika vrše unosom korisničkih podataka (korisničko ime i lozinka) kojima se uobičajeno prijavljuju na svoje radno računalo.

Ova vrsta prijave moguća je isključivo s interne mreže Ministarstva pravosuđa.
Prijava je omogućena kroz dva domenska poslužitelja. Dužnosnici Vrhovnog suda RH kao domenski poslužitelj odabiru vsrh, dok svi ostali dužnosnici odabiru mprh.

Nakon unosa korisničkog imena i lozinke koje inače koriste pri prijavi na radno računalo potrebno je kliknuti na gumb "Prijava". Sustav će povezivanjem na domenski poslužitelj provjeriti valjanost unesenih korisničkih podataka i dopustiti prijavu u aplikaciju.

OSNOVE KORIŠTENJA APLIKACIJE
Nakon uspješne prijave u sustav prikazat će se početni ekran s mogućnošću odabira dviju osnovnih opcija.
Odabirom jedne od opcija može se pokrenuti proces unosa i predaje nove imovinske kartice ili pretraživanja i/ili ažuriranja prethodno unesenih imovinskih kartica.

Svaki padajući izbornik unutar sustava ima mogućnost pretraživanja unutar sadržaja.

Sva polja za unos koja su označena sa zvjezdicom obavezna su za unos.
Ukoliko se ne popune takva polja, sustav će na to upozoriti i neće dopustiti spremanje podataka.
Neka polja uz naziv mogu imati prikazanu ikonu "upitnik". Pozicioniranjem miša iznad ikone prikazat će se dodatne informacije vezane uz to polje.

Detaljne korisničke upute za mrežnu aplikaciju IKS objavljene su u prilogu, a možete im pristupiti i u samoj aplikaciji u svakom trenutku klikom na odgovarajuću ikonu "knjiga".