Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Izvješća o imovini državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika

IZVJEŠĆA O IMOVINI DRŽAVNIH ODVJETNIKA I ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA


1) ZAKON O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU

Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine broj 67/2018 i 126/2019) propisuje da su državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika obvezni u roku od 30 dana od dana prvog stupanja na dužnost podnijeti Vijeću izvješće o svojoj imovini te imovini svog bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece sa stanjem na dan stupanja na dužnost.

Ako je tijekom godine došlo do bitne promjene u imovini državnih odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika, odnosno njegovog  bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera ili maloljetne djece, državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika dužni su najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine Vijeću podnijeti izvješće o nastalim promjenama u imovini.
Državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika dužni su u roku od 30 dana od prestanka dužnosti Vijeću podnijeti izvješće o svojoj imovini i imovini osoba iz stavka 1. ovoga članka.
Ako državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika ne izvrše obvezu iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Vijeće će o tome obavijestiti Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske koji će ih pozvati da roku od 15 dana dostave tražene podatke ili da dopune dostavljene podatke. Ako državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika ni u ovom roku ne dostavi tražene podatke, Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske pokrenut će protiv državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika stegovni postupak.
Podaci o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika obuhvaćaju podatke o naslijeđenoj imovini i podatke o stečenoj imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika, njegovog bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece.
Podaci o naslijeđenoj imovini obuhvaćaju podatke o vrsti i ukupnoj vrijednosti nasljedstva te podatke od koga je nasljedstvo naslijeđeno.

Podaci o stečenoj imovini obuhvaćaju podatke o:
– nekretninama stečenim kupoprodajom, zamjenom, darovanjem, unošenjem i izuzimanjem nekretnina iz trgovačkog društva, stečenim u postupku likvidacije ili stečaja, stečenim na temelju odluka suda ili drugog tijela, povratom imovine stečene u postupku denacionalizacije te na drugi način stečenim nekretninama od drugih osoba
– pokretninama veće vrijednosti
– poslovnim udjelima i dionicama u trgovačkim društvima
– udjelima u vlasništvu drugih poslovnih subjekata
– novčanoj štednji ako ona premašuje jednogodišnji iznos neto plaće državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika
– dugovima, preuzetim jamstvima i ostalim obvezama
– dohotku od nesamostalnog rada, dohotku od imovine i imovinskih prava, dohotku od kapitala, dohotku od osiguranja i drugom dohotku
– primicima koji se ne smatraju dohotkom i primicima na koje se ne plaća porez na dohodak.

Pod pokretninama veće vrijednosti podrazumijevaju se vozila, plovila, zrakoplovi, radni strojevi, lovačko oružje, umjetnine, nakit, drugi predmeti osobne uporabne vrijednosti, vrijednosni papiri, životinje i druge stečene pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna, osim predmeta kućanstva i odjevnih predmeta.
 

Izvješće o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika podnosi se u elektroničkom obliku.
Sadržaj obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika, način njegova podnošenja i sadržaj podataka o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika koji se objavljuju na mrežnim stranicama Vijeća uređuje Vijeće pravilima.

Podaci o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika objavljuju se radi osiguranja dostupnosti i jačanja povjerenja javnosti te jačanja integriteta, transparentnosti i sprječavanja sukoba interesa i drugih nedopuštenih utjecaja u obnašanju državnoodvjetničke dužnosti.

Na obradu i objavu osobnih podataka primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka.

Vijeće vodi evidenciju izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika te kontrolira podatke o njegovoj imovini.
Nakon prvog primitka izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika Vijeće će od Ministarstva financija, Porezne uprave i drugih tijela pribaviti podatke kojima raspolažu o njegovoj imovini i usporediti ih s podacima u izvješću o imovini.

Ako za imovinu koju je državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika naveo u izvješću nije dostavio podatke o načinu stjecanja te imovine, Vijeće će zatražiti od državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika pisano očitovanje.
Ako se podaci u izvješću o imovini koje je Vijeće pribavilo na način opisan u stavku 2. ovoga članka razlikuju od podataka koje je državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika naveo u izvješću, Vijeće će o tome obavijestiti državnog odvjetnika u kojem zamjenik državnog odvjetnika obnaša dužnost i državnog odvjetnika neposredno višeg državnog odvjetnika radi podnošenja zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka.
Ako se iz očitovanja državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika utvrdi nesrazmjer vrijednosti i načina stjecanja imovine državnog odvjetnika ili zamjenika državnog odvjetnika, Vijeće će o tome obavijestiti Poreznu upravu Ministarstva financija.

 

2) PRAVILA O SADRŽAJU OBRASCA IZVJEŠĆA O IMOVINI DRŽAVNOG ODVJETNIKA I ZAMJENIKA DRŽAVNOG ODVJETNIKA I NAČINU NJEGOVA PODNOŠENJA

Državnoodvjetničko vijeće je na temelju odredbe članka 102. stavka 3. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću na 3. sjednici održanoj 12. ožujka 2019. donijelo Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja (u daljnjem tekstu: Pravila) koja su objavljena u Narodnim novinama broj 27/2019 od 20. ožujka 2019. godine.

Na 27. sjednici Državnoodvjetničkog vijeća održanoj 16. srpnja 2020. na temelju odredbe članka 102. stavka 2. Zakona Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine broj 67/2018 i 126/2019 u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 2. Zakona o izmjeni Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine broj 126/2019) Državnoodvjetničko vijeće  donijelo je: Pravila  o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja koja su objavljena u Narodnim novinama broj 96/2020 od 28. kolovoza 2020. godine, koja stupaju na snagu 5. rujna 2020. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_08_96_1810.html).

Sukladno Pravilima, državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika obvezni su u roku od 30 dana od dana prvog stupanja na dužnost odnosno u roku od 30 dana od prestanka dužnosti podnijeti Vijeću izvješće o svojoj imovini te imovini svog bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera i maloljetne djece sa stanjem na dan stupanja na dužnost odnosno na dan prestanka dužnosti u elektroničkom obliku popunjavanjem obrasca propisanog Pravilima putem mrežne aplikacije za podnošenje izvješća o imovini.

Državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika obvezni su najkasnije u roku od 30 dana od promjene osobnog stanja (sklapanje braka; razvod; smrt bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera i dr.) odnosno od trenutka rođenja ili punoljetnosti djeteta podnijeti izvješće o svojoj imovini u elektroničkom obliku popunjavanjem obrasca propisanog Pravilima putem mrežne aplikacije za podnošenje izvješća o imovini, u koje izvješće će unijeti promjenu osobnog stanja odnosno unijeti podatke o maloljetnom djetetu ili izbrisati podatke o punoljetnom djetetu.

Ako je tijekom godine došlo do bitne promjene u imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika, njegovog bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera ili njegovog maloljetnog djeteta, državni odvjetnik/zamjenik državnog odvjetnika dužan je Vijeću najkasnije do 01. ožujka sljedeće godine, a za prethodnu kalendarsku godinu, o tome podnijeti u elektroničkom obliku putem mrežne aplikacije za podnošenje izvješća o imovini posebno izvješće o nastalim promjenama u imovini u kojem je dužan naznačiti način i izvor promjene.

Bitnom promjenom smatra se povećanje ili umanjenje vrijednosti imovine u iznosu iznad 100.000,00 kuna, kao i svaka promjena u prihodu od honorara ili drugih naknada.

Svojim vlastoručnim ili elektroničkim potpisom izvješća o imovini državni odvjetnik/zamjenik državnog odvjetnika jamči da su podaci koje je unio u izvješće istiniti i potpuni te da su u izvješću navedeni svi podaci o njegovoj imovini i prihodima te imovini njegova bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera i maloljetne djece.

Izvješće o imovini moguće je, nakon zaključavanja i slanja kroz aplikaciju, elektronički potpisati izvan aplikacije uz uporabu kvalificiranog elektroničkog potpisa. Elektronički potpisano izvješće potrebno je priložiti u aplikaciju i poslati kroz istu, nakon čega se smatra dostavljenim Vijeću.

Upute za elektroničko potpisivanje izvješća o imovini nalaze se u privitku (objavljeno pri dnu ove stranice).

Državni odvjetnici/zamjenici državnih odvjetnika koji nisu u mogućnosti koristiti kvalificirani elektronički potpis, izvješće o imovini dužni su Vijeću dostaviti i u pisanom obliku vlastoručno potpisano u dva primjerka.

Za prijavljenu imovinu u podnesenom izvješću o imovini, državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika dužan je naznačiti način i izvor njezina stjecanja sukladno obrascu koji se nalazi na mrežnoj aplikaciji za podnošenje izvješća o imovini.

Izvješća o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika u pisanom obliku čuvaju se u Očevidnicima kojima pristup imaju isključivo ovlašteni službenici Vijeća, a radi izbjegavanja neovlaštenog pristupa.
Osobe zaposlene u Vijeću koje obrađuju i imaju pristup podacima iz izvješća o imovini dužne su potpisati Izjavu o povjerljivosti te su dužne čuvati povjerljivost tih podataka tijekom i nakon prestanka službe
Izvješće o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika čuva se u Očevidniku do isteka šest mjeseci od dana prestanka dužnosti državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika, a nakon proteka tog roka pohranjuje se i arhivira u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje zaštita arhivskog i registraturnog gradiva.

Izvješće o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika kojemu je prestala državnoodvjetnička dužnost isključuje se iz sustava javne objave s danom prestanka dužnosti, ali ostaje pohranjena u mrežnoj aplikaciji za podnošenje Izvješća o imovini.  
Izvješće o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika u mrežnoj aplikaciji za podnošenje izvješća o imovini zaštićuju se pristupom putem dodijeljenog korisničkog imena i lozinke. 

Podatak o tome ima li bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera, podatke o svojim stalnim prihodima i o prihodima svog bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera u bruto iznosu te podatke nužne za provjeru nekretnina, svi državni odvjetnici/zamjenici državnih odvjetnika koji na dan stupanja na snagu ovih Pravila obnašaju državnoodvjetničku dužnost dužni su Vijeću dostaviti popunjavanjem Obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika propisanog ovim Pravilima, kroz mrežnu aplikaciju za podnošenje Izvješća o imovini u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

Krajnji rok za podnošenje izvješća o imovini putem mrežne aplikacije te elektronski ili u pisanom obliku vlastoručno potpisanog, sukladno članku 6. Pravila je 4. studeni 2020. godine.

Mrežnoj aplikaciji državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika pristupaju putem slijedeće poveznice:

https://iks.pravosudje.hr/

Približnu tržišnu vrijednost nekretnina, vrijednost pokretnina i ostale imovine u trenutku podnošenja izvješća o imovini određuje državni odvjetnik/zamjenik državnog odvjetnika sukladno njegovoj osobnoj procjeni te vrijednosti.

Podaci o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika, njegovog bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera i maloljetne djece, koji se prikupljaju navedeni su u Privitku 1. - Obrazac izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika, koji čini sastavni dio Pravila. 

Podaci o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika, njegovog bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece, koji se javno objavljuju putem mrežne aplikacije za podnošenje Izvješća o imovini/portala za javnu objavu Izvješća o imovini navedeni su u Privitku 2. – Podaci za javnu objavu, koji čini sastavni dio Pravila.

Podaci iz stavka 2. ovog članka javno se objavljuju putem mrežne aplikacije za podnošenje izvješća o imovini/portala za javnu objavu izvješća o imovini u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

Izvješća o imovini bit će javno objavljena putem mrežne aplikacije za podnošenje izvješća o imovini dana 4. siječnja 2021.

https://imovinske-kartice.pravosudje.hr

Javno se objavljuju podaci o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika, njegovog bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera i maloljetne djece koji omogućuju ostvarivanje Zakonom propisane svrhe, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka i zaštiti tajnosti podataka.

Javno se objavljuje isključivo važeće izvješće o imovini državnog odvjetnika/zamjenika državnog odvjetnika.
Prethodno izvješće o imovini automatski će se povući s javne objave u trenutku javne objave novog izvješća o imovini. 
  
Danom stupanja na snagu Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja (Narodne novine broj 68/2020) prestaje se primjenjivati Obrazac izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika propisan Pravilima o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja (Narodne novine broj 27/19) te se primjenjuje Obrazac izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika koji se nalazi u Privitku 1 i koji čini sastavni dio Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja. 


3) MREŽNA APLIKACIJA – IKS SUSTAV

Mrežnoj aplikaciji državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika pristupaju putem slijedeće poveznice:

https://iks.pravosudje.hr/  

IKS sustav predstavlja platformu za podnošenje izvješća o imovini pravosudnih dužnosnika/ica. Sustav je izrađen modularno, u formi web aplikacije. Korisnici sustavu pristupaju putem internet preglednika.
Korisnička prava definirana su na razini modula aplikacije, a korisnici se u sustav prijavljuju putem Nacionalnog identifikacijskog sustava (NIAS), jednom od svojih vjerodajnica minimalne sigurnosne razine 3 ili preko domenskog poslužitelja Ministarstva pravosuđa.

TEHNIČKI PREDUVJETI
Za optimalno korištenje svih funkcija unutar sustava IKS potrebno je računalo s pristupom internetu, internet preglednik i preglednik PDF dokumenata.

KRATKI OPIS TIJEKA POSTUPKA
• Svaki korisnik sustava kreira se od strane Državnoodvjetničkog vijeća. Time se kreira osnovni korisnički račun.
• Odmah nakon kreiranja korisničkog računa sustav automatski šalje Podnositelju e-mail poruku s informacijom o obvezi podnošenja izvješća o imovini do određenog datuma. E-mail poruka šalje se na e-mail adresu Podnositelja navedenu u informatičkom sustavu Ministarstva pravosuđa i uprave.
• Nakon kreiranja korisničkog računa Podnositelj unosi podatke kroz obrazac izvješća o imovini. Po završetku unosa svih obveznih podataka, Podnositelj zaključava izvješće o imovini koje se zatim kroz sustav automatski šalje na potvrdu Državnoodvjetničkom vijeću.
• Podnositelj elektronički potpisuje izvješće o imovini ili ga ispisuje i ovjerava vlastoručnim potpisom i u fizičkom obliku dostavlja Državnoodvjetničkom vijeću.
• Tek po zaprimanju elektronički potpisanog izvješća o imovini ili vlastoručno potpisanog izvješća o imovini u fizičkom obliku Državnoodvjetničko vijeće potvrđuje njen primitak.

PRIJAVA U SUSTAV
Sustavu državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika pristupaju koristeći internet preglednik (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera...).
Prijava u sustav moguća je putem Nacionalnog identifikacijskog sustava (NIAS) ili preko domenskog poslužitelja Ministarstva pravosuđa.

NIAS
Prijava se putem Nacionalnog identifikacijskog sustava (NIAS) obavlja pomoću jedne od vjerodajnica izdanih u sklopu usluge e-Građani (token komercijalnih banaka, elektronička osobna iskaznica, osobni FINA certifikat i sl..). Sustav zahtjeva prijavu s vjerodajnicama minimalne sigurnosne razine 3.
Nakon što državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika odabere ovu opciju prijave, sustav će ga preusmjeriti na web stranicu Nacionalnog identifikacijskog sustava. U prvom koraku potrebno je dati odobrenje za nastavak procesa prijave na način da je potrebno kliknuti na "Dozvoli".
Nakon što državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika dozvoli nastavak procesa prijave, prikazat će se popis mogućih vjerodajnica te je potrebno odabrati vjerodajnicu s kojom žele napraviti prijavu i kliknuti "Prijava".
Ukoliko je prijava na NIAS sustavu bila uspješna, automatski će biti preusmjereni natrag na IKS sustav i moći će započeti rad u aplikaciji.

DOMENSKI POSLUŽITELJ MP AD
Prijavu putem domenskog poslužitelja Ministarstva pravosuđa državni odvjetnici i zamjenici državnih odvjetnika vrše unosom korisničkih podataka (korisničko ime i lozinka) kojima se uobičajeno prijavljuju na svoje radno računalo.
Ova vrsta prijave moguća je isključivo s interne mreže Ministarstva pravosuđa.

Prijava je omogućena kroz dva domenska poslužitelja. Dužnosnici Vrhovnog suda RH kao domenski poslužitelj odabiru vsrh, dok svi ostali dužnosnici odabiru mprh.
Nakon unosa korisničkog imena i lozinke koje inače koriste pri prijavi na radno računalo potrebno je kliknuti na gumb "Prijava". Sustav će povezivanjem na domenski poslužitelj provjeriti valjanost unesenih korisničkih podataka i dopustiti prijavu u aplikaciju.

OSNOVE KORIŠTENJA APLIKACIJE
Nakon uspješne prijave u sustav prikazat će se početni ekran s mogućnošću odabira dviju osnovnih opcija. Odabirom jedne od opcija može se pokrenuti proces unosa i predaje novog izvješća o imovini ili pretraživanja i/ili ažuriranja prethodno unesenih izvješća o imovini.

Svaki padajući izbornik unutar sustava ima mogućnost pretraživanja sadržaja unutar istog.

Sva polja za unos koja su označena sa zvjezdicom obavezna su za unos. Ukoliko  se ne popune takva polja, sustav će na to upozoriti i neće dopustiti spremanje podataka.

Neka polja uz naziv mogu imati prikazanu ovu ikonu (slovo "i" u krugu). Pozicioniranjem miša iznad ikone prikazat će se dodatne informacije vezane uz to polje.

Detaljne korisničke upute za mrežnu aplikaciju IKS nalaze se u dokumentima, a istima možete pristupiti i u samoj aplikaciji u svakom trenutku klikom na ikonu "knjiga".