Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

JAVNI  NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme državnih službenika radi popune slobodnih radnih mjesta

Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na radno mjesto daktilografa - više izvršitelja, objavljen u Narodnim novinama broj 89 od 29. srpnja 2011.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08 i 49/11) i članka 3. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10),  uz suglasnost Ministarstva pravosuđa KLASE: 119-02/11-04/301, URBROJA: 514-02-02-11-2 od 15. lipnja 2011., Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme državnih službenika radi popune slobodnih radnih mjesta

1.  - daktilograf  3  izvršitelja  mjesto rada u Zagrebu   

Opis poslova: obavlja sve daktilografske poslove po diktatu, prepisivanje rukopisa i drugih tekstova, prijepis s diktafona, DVD ili CD zapisa, obavlja poslove zapisničara, obavlja upis dokumenata u računalni sustav i izrađuje jednostavnije (digitalne)  dokumente, izrađuje potrebne obrasce za izvješća,  razne obavijesti,  popunjava određene obavijesti prema propisanim obrascima pod nadzorom odgovorne osobe, fotokopiranje, numeriranje i priprema spisa za otpremu, obavlja i druge uredske poslove.

Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili druge odgovarajuće struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu
- sposobnost prijepisa I-B kategorije

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- preslik domovnice
- preslik svjedodžbe
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je kandidat položio)
- preslik radne knjižice s podacima o radnom stažu
- original uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Kandidati se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Plaća radnog mjesta propisana je člankom 3. Uredbe o nazivima radnog mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, pod uvjetom da zadovolje na probnom radu i da isti polože u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
Na natječaj se mogu javiti natjecatelji  oba spola.
Testiranje će se sastojati od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta daktilografa. Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su Ustav Republike Hrvatske, Zakon o državnom odvjetništvu, Poslovnik državnog odvjetništva, Zakon o državnim službenicima i Zakon o Uredu za suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr najmanje 5 dana prije održavanja testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanu traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa daje izjavu o imovini koju posjeduje i suglasnost za provođenje sigurnosne provjere.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu:

DRŽAVNO  ODVJETNIŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
Zagreb, Gajeva 30a,
s napomenom „Za natječaj objavljen u Narodnim novinama (navesti broj)“.

     
         R A V N A T E L J

             Dinko Cvitan