Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Javni natječaj za prijam službenika

Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto informatičkog referenta u Državnom odvjetništvu, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu objavljen u Narodnim novinama broj 56 od 22. svibnja 2015.

              REPUBLIKA  HRVATSKA
            DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
       URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
      I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15) te članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 74/10, 142/11 i 53/12), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, KLASA: 119-02/15-04/101, URBROJ: 514-03-01-01-03-15-02 od 16. ožujka 2015., Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Gajeva 30a, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu

-  na radno mjesto informatički referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Uvjeti za prijam u državnu službu:
- hrvatsko državljanstvo
- srednja stručna sprema elektrotehničke, tehničke ili informatičke struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 1/15).

Za prijam u državnu službu osobe koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva, pored ispunjavanja prethodno navedenih uvjeta i uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- presliku svjedodžbe srednje stručne spreme elektrotehničke, tehničke ili informatičke struke,
- preslika radne knjižice sa svim podacima o zaposlenju za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 49. točka a Zakona o državnim službenicima (uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od 6 mjeseci),
- dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama broj 56 od 22. svibnja 2015.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Gajeva 30a, 10 000 Zagreb, s naznakom "Za javni natječaj za prijam informatičkog referenta".

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da je nezaposlen/a i dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na javni natječaj prijavljuje dijete smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje čelnik tijela, odnosno ravnateljica Ureda. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), testiranje poznavanja rada na računalu i rada operativnih sustava i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinje.

Testirati će se i znanje rada na računalu i rada operativnih sustava potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata/kinje.

Smatra se da je kandidat/kinja, koji/a nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, web-stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr i web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju, čelnik tijela će obustaviti provedbu postupka po ovom natječaju.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, web stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr.


Državno odvjetništvo
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta