Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Javni natječaj za prijam u državnu službu

Javni natječaj za prijam u državnu službu na službeničko mjesto daktilografa objavljen u Narodnim novinama od 18. studenog 2009.
        REPUBLIKA HRVATSKA
      DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
  URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA


Na  temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 107/07 i 27/08) i članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 8/06, 8/07 i 13/08), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 5. lipnja 2009., klase: 112-02/09-01/471, urbroja: 514-03-02-09-2, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

- daktilograf – 1 izvršitelj, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

Opis poslova: obavlja sve daktilografske poslove po diktatu, prepisivanje rukopisa i drugih tekstova, prijepis s diktafona, obavlja poslove zapisničara, obavlja upis dokumenata u računalni sustav i izrađuje potrebne obrasce za izvješća i za razne obavijesti, popunjava određene obavijesti prema propisanim obrascima pod nadzorom odgovorne osobe, obavlja i druge poslove po nalogu Ravnatelja, zamjenika Ravnatelja i tajnika Ureda.

Uvjeti:
- opći uvjeti iz članka 48. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05)
-    SSS upravne ili druge odgovarajuće struke
-     položen državni stručni ispit
-     najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (članak 29. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi, Narodne novine broj 77/07, 13/08, 81/08)
-     poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu
-     sposobnost prijepisa I B kategorije,

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05).

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
-    životopis
-    dokaz o državljanstvu – presliku domovnice
-    dokaz o stečenoj stručnoj spremi – presliku svjedodžbe
-    uvjerenje o položenome državnome stručnom ispitu
-    preslika radne knjižice s podacima o radnom stažu

U državnu službu može biti primljen i kandidat bez položenoga državnoga stručnog ispita, uz obvezu da ga položi u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Testiranje će se sastojati od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta daktilografa. Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su Ustav Republike Hrvatske, Zakon o državnom odvjetništvu, Pravilnik o unutarnjem poslovanju u državnim odvjetništvima, Zakon o državnim službenicima i Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web-stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta najmanje 8 dana prije održavanja testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave se podnose u roku od  8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, 10000 Zagreb, Gajeva 30a s napomenom "za natječaj objavljen u Narodnim novinama (navesti broj)".

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, sukladno članku 8. Uredbe o provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 8/06 i 8/07).

O rezultatu natječaja kandidati biti obaviješteni nakon provedenog postupka izbora.


Ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije
                                                                   i organiziranog kriminaliteta

          Dinko Cvitan