Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Oglas za prijam namještenika

Oglas za prijam namještenika u državnu službu na određeno vrijeme za prijam na radno mjesto čistačice u Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu objavljen 9. listopada 2015.

                   REPUBLIKA HRVATSKA
                 DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
           URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
           I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15) te članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj: 74/10, 142/11 i 53/12), a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, KLASA: 119-02/15-04/426, URBROJ: 514-03-01-15-02 od 30. rujna 2015., Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu, Gajeva 30a, raspisuje


OGLAS
za prijam namještenika u državnu službu na određeno vrijeme
u Državno odvjetništvo,
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu


- na radno mjesto namještenika IV vrste - čistačica – 1 izvršitelj/ica na vrijeme od 1 godine, uz obvezni probni rad od dva mjeseca

Uvjeti za prijam u državnu službu:
- hrvatsko državljanstvo
- niža stručna sprema ili osnovna škola
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola. U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 1/15).

Za prijam u državnu službu osobe koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva, pored ispunjavanja prethodno navedenih uvjeta i uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Namještenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

U prijavi na oglas potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili  domovnice) 
- presliku svjedodžbe o završenom stupnju traženog obrazovanja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za kaznena djela iz članka 49. točka a) Zakona o državnim službenicima (uvjerenje o nekažnjavanju koje nije starije od 6 mjeseci)
- dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Gajeva 30a, 10 000 Zagreb, s naznakom "Za oglas za prijam namještenika IV vrste - čistačica".

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da je nezaposlen/a i dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na oglas prijavljuje dijete smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi.

Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13 i 152/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje čelnik tijela, odnosno ravnateljica Ureda. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete te s istima obavlja razgovor (intervju).

Smatra se da je kandidat/kinja, koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervju), povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima bit će objavljeni na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr i web-stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr, najmanje pet dana prije provođenja razgovora.

O rezultatima provedenog oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom obavijesti.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom razgovoru, čelnik tijela će obustaviti provedbu postupka po ovom oglasu.

Oglas će se objavit na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr, web stranici Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta www.uskok.hr, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Državno odvjetništvo
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta