Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Podignuta optužnica protiv bivšeg gradonačelnika Grada Varaždina i četvoro okrivljenika te triju trgovačkih društava

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv Ivana Čehoka, Davora Patafte, Tomislava Kezelja, Narcise Huljev i Hrvoja Vojvode te trgovačkih društava T7 Grupa, T7 Vis i Winair zbog počinjenja kaznenih djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela, zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganja i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. (29.12.2011.)

Optužnicom se prvookrivljeniku Ivanu Čehoku, kao gradonačelniku Varaždina i predsjedniku Gradskog poglavarstva do 17. svibnja 2009., a nakon toga samo kao gradonačelniku, drugookrivljeniku Davoru Patafti, vlasniku i predsjedniku Uprave trgovačkih društava T7 Grupa i T7 Vis te direktoru, a od 12. studenog 2008. predsjedniku Uprave trgovačkog društva Winair, i četvrtookrivljenici Narcisi Huljev, članici Uprave društava T7 Grupa, T7 Vis i Winair, a od 24. srpnja 2008. predsjednici Uprave trgovačkog društva Varaždin airport, stavlja na teret da su se, od kraja 2007. do lipnja 2011.godine, u Varaždinu, povezali u zajedničko djelovanje u namjeri pribavljanja znatne nepripadne materijalne koristi trgovačkim društvima u vlasništvu drugookrivljenika Davora Patafte, na štetu Grada Varaždina i pravnih osoba koje su u većinskom vlasništvu Grada Varaždina.
 Prvookrivljenik Ivan Čehok je, prema prethodnom dogovoru s drugookrivljenikom Davorom Pataftom, u navedenom razdoblju u više navrata pogodovao njegovim trgovačkim društvima u zaključivanju poslova s Gradom Varaždinom i pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada Varaždina, i to poslova na zbrinjavanju komunalnog otpada, kupnje zemljišta za program poticane stanogradnje od društava drugookrivljenika Davora Patafte po cijeni znatno većoj od tržišne, te poslova kojim će se  drugookrivljeniku Davoru Patafti omogućiti  preuzimanje upravljanja aerodromom Varaždin.
Tako je prvookrivljenik Ivan Čehok sa drugookrivljenikom Davorom Pataftom, a uz pomoć trećeokrivljenika Tomislava Kezelja, direktora trgovačkog društva Varkom, omogućio zaključenje poslova kojima je društvu T7 Vis omogućena gradnja fiksnog postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada na lokaciji Brezje, a za realizaciju tog posla istom društvu omogućio je stjecanje zemljišta na lokaciji Brezje i to kupoprodajom i zamjenom zemljišta u Jalkovcu sa znatno vrednijim gradskim zemljištem u Brezju. Nadalje, prvookrivljenik Ivan Čehok je, u dogovoru sa drugookrivljenikom Davorom Pataftom, a uz traženje petookrivljenika Hrvoja Vojvode, osigurao da Grad Varaždin od društava T7 Vis i T7 Grupa, te društva Ekos Holding, kojeg je suvlasnik petookrivljenik Hrvoje Vojvoda, kupi zemljišta za program poticane stanogradnje po cijeni znatno većoj od tržišne, a za što nije postojala suglasnost nadležnog ministarstva niti potreba Grada Varaždina za tolikom izgradnjom POS-ovih stanova. U cilju realizacije navedenog četvrtookrivljenica Narcisa Huljev je, sukladno dogovoru s drugookrivljenikom Davorom Pataftom, od građevinskog vještaka tražila da za potrebe društava T7 Grupa i T7 Vis izrađuje elaborate o procijenjenoj vrijednosti nekretnina koje su navedena društva prodavala i mijenjala s Gradom Varaždinom, na način da u elaboratima navede da je cijena zemljišta znatno veća od tržišne. Prvookrivljenik Ivan Čehok je također pogodovao društvu Winair u zaključivanju poslova kojima će se navedenom društvu omogućiti preuzimanje upravljanja aerodromom Varaždin, te su imenovanjem četvrtookrivljenice Narcise Huljev predsjednicom Uprave društva Varaždin airport (ranije Zračna luka Varaždin), koje je u 100- postotnom vlasništvu Grada Varaždina, stvoreni preduvjeti za utjecaj drugookrivljenika Davora Patafte na donošenje odluka o poslovanju navedenog društva te time i neosnovano priznanje ulaganja društva Winair u razvoj aerodroma kojemu je bio cilj da društvo Winair postane većinski vlasnik društva Varaždin airport.
Prvookrivljenik Ivan Čehok je osiguravao da dogovorene procjene  vrijednosti zemljišta, kao i odluke o sklapanju poslova budu prihvaćene od strane nadležnih tijela Grada Varaždina, čime su  stvorene pretpostavke za zaključivanje ugovora između Grada Varaždina i pravnih osoba u većinskom vlasništvu Grada Varaždina sa trgovačkim društvima drugookrivljenika Davora Patafte, kojima je Grad Varaždin obvezan na plaćanje ukupnog iznosa od 47.721.382,30 kuna, te sa društvom petookrivljenika Hrvoje Vojvode, kojima je Grad Varaždin obvezan na plaćanje iznosa od 1.873.069,40 kuna.

Na opisani način trgovačkim društvima pod upravom ili u vlasništvu drugookrivljenika Davora Patafte pribavljena je znatna nepripadna materijalna korist u iznosu od najmanje 35.842.702,51 kuna, a Grad Varaždin i pravne osobe u njegovom većinskom vlasništvu oštećene su za najmanje 49.594.451,70 kuna, s obzirom na do sada plaćene iznose društvima drugokrivljenika Davora Patafte od 35.842.702,51 kuna, kao i iznose na čije je plaćanje Grad Varaždin obvezan zaključenjem predmetnih ugovora.
USKOK će, sukladno Zakonu o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, tijekom kaznenog postupka predložiti oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi od okrivljenika.