Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Javni natječaj za prijam u državnu službu savjetnika

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08), te članka 2. i članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 8/06 i 8/07, 13/08), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 17. svibnja 2010., klase: 112-02/10-01/219, urbroja: 514-02-02-10-2, Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Zagreb, Gajeva 30a, objavljuje

 

 

J A V N I     N A T J E Č A J

 

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta na radno mjesto

 

- savjetnik – 1 izvršitelj, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

 

Opis poslova: pomaže ravnatelju i zamjeniku ravnatelja u radu, izrađuje nacrte odluka, te obavlja ostale poslove po nalogu ravnatelja i zamjenika ravnatelja

 

Uvjeti:

-          opći uvjeti iz članka 48. i 49 Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08) i članka 184. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (NN 76/09)

-     diplomski sveučilišni studij pravne struke

-          položen pravosudni ispit

-          poznavanje rada na računalu

-          poznavanje jednog stranog jezika - engleskog

 

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08).

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 

-          životopis

-          dokaz o državljanstvu – presliku domovnice

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi – presliku diplome

-          uvjerenje o položenome pravosudnom ispitu

-          preslika radne knjižice s podacima o radnom stažu

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela (izvornik ne stariji od 6 mjeseci) Zakon o državnim službenicima (NN 92/05)

 

Stručne sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete utvrđivati će se provjerom znanja i sposobnosti sukladno odredbama članaka 10., 11., 13. i 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 8/06 i 8/07).

 

Testiranje će se sastojati od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike i provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, kao i provjere znanja engleskog jezika te provjere znanja rada na računalu. Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su Ustav Republike Hrvatske, Zakon o državnom odvjetništvu, Poslovnik državnog odvjetništva, Zakon o državnim službenicima, Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Zakon o kaznenom postupku.

 

S kandidatima koji ostvare potreban broj bodova obaviti će se razgovor.

 

Vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web-stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta najmanje 8 dana prije održavanja testiranja, a o navedenom će svi kandidati biti i pisano obaviješteni u navedenom roku.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Prijave se podnose u roku od  8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, 10000 Zagreb, Gajeva 30a s napomenom "za natječaj objavljen u Narodnim novinama (navesti broj)".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, sukladno članku 8. Uredbe o provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 8/06 i 8/07).

 

O rezultatu natječaja kandidati biti obaviješteni nakon provedenog postupka izbora.

 

 

 

 

Ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije

        i organiziranog kriminaliteta

 

                 Dinko Cvitan