Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Javni natječaj za prijam u državnu službu daktilografa - više izvršitelja

        REPUBLIKA HRVATSKA
      DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
 URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA


Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08) i članka 3. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 8/06, 8/07 i 13/08),  uz suglasnost Ministarstva pravosuđa KLASE: 112-02/10-01/3644, URBROJA: 514-02-02-10-2 od 29. listopada 2010. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme državnih službenika radi popune slobodnih radnih mjesta

1.  - daktilograf  3  izvršitelja  
      (2 izvršitelja  -  mjesto rada u Zagrebu
       1 izvršitelj   -  mjesto rada u Splitu)

Opis poslova: obavlja sve daktilografske poslove po diktatu, prepisivanje rukopisa i drugih tekstova, prijepis s diktafona, DVD ili CD zapisa, obavlja poslove zapisničara, obavlja upis dokumenata u računalni sustav i izrađuje jednostavnije (digitalne)  dokumente, izrađuje potrebne obrasce za izvješća,  razne obavijesti,  popunjava određene obavijesti prema propisanim obrascima pod nadzorom odgovorne osobe, fotokopiranje, numeriranje i priprema spisa za otpremu, obavlja i druge uredske poslove.

Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili druge odgovarajuće struke,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu
- sposobnost prijepisa I-B kategorije

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- preslik domovnice
- preslik svjedodžbe
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu (ako je kandidat položio)
- preslik radne knjižice s podacima o radnom stažu
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela (izvornik, ne stariji od 6 mjeseci)

Pore navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Kandidati se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 6 mjeseci.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da isti polože u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada, ukoliko budu ocijenjeni ocjenom „zadovoljava“.

Na natječaj se mogu javiti natjecatelji  oba spola.

Plaća radnog mjesta utrvrđena je uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficjentima složenosti poslova u državnoj službi. (Nar. Nov.,br. 37/2001., 28/2001.-ispr., 71/2001., 89/2001., 112/2001., 7/2002.-ispr., 17/2003., 197/2003., 21/2004., 25/2004., 66/2005., 131/2005., 11/2007., 47/2007., 109/2007. i 58/2008., 32/2009., 140/2009., 21/2010., 38/2010. i 77/2010., 113/2010)

Testiranje će se sastojati od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta daktilografa. Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje su Ustav Republike Hrvatske, Zakon o državnom odvjetništvu, Poslovnik državnog odvjetništva, Zakon o državnim službenicima i Zakon o Uredu za suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web-stranici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta najmanje 8 dana prije održavanja testiranja.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanu traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.


Odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa daje izjavu o imovini koju posjeduje i suglasnost za provođenje sigurnosne provjere.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu:

DRAŽVNO  ODVJETNIŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
Zagreb, Gajeva 30a,
s napomenom „Za natječaj objavljen u Narodnim novinama (navesti broj)“.


                                                                                     Ravnatelj
                                                Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
                                                                                    Dinko Cvitan