Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru
Podnijeta tužba pred Trgovačkim sudom u Zadru

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je zastupajući Republiku Hrvatsku podnijelo tužbu pred Trgovačkim sudom u Zadru radi utvrđenja prava vlasništva na katastarskoj čestici broj 205/99 k.o. Pridraga u površini od 39731 kvadratnih metara. (16. 11. 2015.)

Predmetna nekretnina nastala je od matične čestice kčbr.205/33 k.o. Pridraga, 1987. godine, a koja je bila uvrštena u šumskogospodarsku osnovu zadarskog užeg područja krša 1982-1991., te se stoga smatra vlasništvo Republike Hrvatske temeljem Zakona o šumama (Narodne novine 41/90).
Naime, predmetna nekretnina postala je temeljem Zakona vlasništvo Republike Hrvatske jer su sve šume u društvenom vlasništvu, bez obzira nalazile li se unutar ili izvan građevne zone, postale državno vlasništvo.

Kako se Općina Novigrad uknjižila 2006. godine na predmetnoj nekretnini temeljem rješenja Skupštine Općine Zadar iz 1988. godine, a koja nije mogla raspolagati sa šumama i šumskim zemljištem u društvenom vlasništvu, niti predstavlja ispravu podobnu za uknjižbu prava vlasništva na predmetnoj nekretnini i temeljem članka 365. Zakona o vlasništvu, a Općina Novigrad nije imala niti upisano pravo korištenja u zemljišnim knjigama, Republika Hrvatska podnijela je ovu tužbu, kako bi utvrdila vlasništvo Republike Hrvatske.
Nadalje, uvidom u geoportal Državne geodetske uprave razvidno je da je predmetna nekretnina i dalje u naravi šuma.