Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Javni poziv

Državnoodvjetničko vijeće objavljuje javni poziv kandidatima za mjesto Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske da u roku od 30 dana od objave ovog javnog poziva u Narodnim novinama broj 27 od 11. ožujka 2020. podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje odnosno podacima o svom radu te program rada. (12. ožujak 2020.)

               REPUBLIKA HRVATSKA
         DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

Broj: DOV-78/2020
Zagreb, 06. ožujak 2020.

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 25. stavka 1. i 2. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 67/2018), objavljuje:


J A V N I     P O Z I V

Pozivaju se kandidati za mjesto Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske da u roku od 30 dana od objave ovog javnog poziva u Narodnim novinama podnesu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za imenovanje odnosno podacima o svom radu te program rada.

Kandidati za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske sukladno članku 22. Zakona o državnom odvjetništvu moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za imenovanje za zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske odnosno uvjete iz članka 51. stavka 2., članka 52. stavka 3. i članka 54. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine broj 67/2018 i 126/2019).

Za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske može se javiti hrvatski državljanin:
- koji ima položen pravosudni ispit i koji je kao dužnosnik u pravosudnim tijelima obnašao pravosudnu dužnost najmanje petnaest godina, a koji je na zadnjem ocjenjivanju prije imenovanja ocjenjen najmanje ocjenom "uspješno obnaša dužnost" ili
- je najmanje petnaest godina bio odvjetnik ili
- je najmanje petnaest godina bio javni bilježnik ili
- sveučilišni profesor pravnih znanosti koji ima položen pravosudni ispit i najmanje petnaest godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita ili
- ugledni pravnik s položenim pravosudnim ispitom koji ima najmanje dvadeset godina radnog iskustva i koji se dokazao svojim stručnim djelovanjem na određenom pravnom području, kao i stručnim i znanstvenim radovima.

Kandidati za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske prijavi trebaju priložiti:
1. podatke o radu kandidata (životopis)
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske
3. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju prava
4. svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu
5. uvjerenje državnog odvjetništva ili drugog pravosudnog tijela da je kandidat obnašao pravosudnu dužnost najmanje petnaest godina, odnosno uvjerenje nadležnog tijela da je radio kao odvjetnik ili javni bilježnik najmanje petnaest godina, odnosno uvjerenje nadležnog tijela da kao sveučilišni profesor pravnih znanosti koji ima položen pravosudni ispit ima najmanje petnaest godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita, odnosno dokaz da kao ugledni pravnik s položenim pravosudnim ispitom ima najmanje dvadeset godina radnog iskustva te dokaze o stručnom radu na određenom pravnom području i stručnim te znanstvenim radovima,
6. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci i
7. program rada.

Kandidat za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske koji u trenutku prijave na oglas ne obnaša državnoodvjetničku dužnost prijavi treba priložiti i pisanu vlastoručno potpisanu izjavu kojom daje suglasnost za provođenje sigurnosne provjere iz članka 58. stavka 5. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijavi priložene isprave podnose se u izvorniku ili ovjerenoj preslici Državnoodvjetničkom vijeću, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, s naznakom "Imenovanje Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske – javni poziv" (navesti broj Narodnih novina: broj 27 od 11. ožujka 2020.).

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.


PREDSJEDNIK
DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA

Darko Klier