Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje samoposlužnih aparata za tople napitke te hladne napitke i slatke proizvode. (28. veljača 2019.)

                       REPUBLIKA HRVATSKA
            OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
                          U  Z A G R E B U

Broj: A-112/19
Zagreb, 27. veljače 2019.           

Na temelju članka 53. u vezi članka 52. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/18) i članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 112/18) te prethodno pribavljene suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, KLASA: 372-03/19-01/1, URBROJ: 514-03-02-03-19-02, od 21. siječnja 2019., Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu objavljuje


JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup dijela poslovnog prostora za postavljanje aparata
za hladne i tople napitke

Predmet natječaja je davanje u zakup dijela poslovnog prostora u Zagrebu, Selska cesta 2, Zagreb i Trg Josipa bana Jelačića 6, Zagreb, za potrebe postavljanja samoposlužnih aparata za tople napitke te hladne napitke i slatke proizvode.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine pod sljedećim uvjetima:

– lokacija: Selska cesta 2, Zagreb, ulazna razina, broj aparata 2 (dva) i to 1 (jedan) za tople napitke i 1 (jedan) za hladne napitke i slatke proizvode na ukupnoj površini od najviše 3 m2,

– lokacija: Trg Josipa bana Jelačića 6, Zagreb, 2. kat, broj aparata 2 (dva) i to 1 (jedan) za tople napitke i 1 (jedan) za hladne napitke i slatke proizvode na ukupnoj površini od najviše 3 m2.

Aparati za tople napitke moraju zadovoljavati minimalne tehničke karakteristike:
- više mogućnosti odabira toplih napitaka na bazi instant kave, espresso kave, mlijeka, čokolade i čaja, odnosno u ponudi obavezno moraju nuditi pripravljene napitke kao što su: instant kava, espresso kava, kava s mlijekom, cappuccino, cappuccino s čokoladom, čokoladni napitak, čaj, mlijeko i druge mogućnosti, uz posebnu mogućnost doziranja šećera. U aparatima za hladne napitke nije dopuštena ponuda alkoholnih pića.

Početni iznos (minimalna cijena) zakupnine po aparatu iznosi 150,00 (stopedeset) kuna mjesečno (bez PDV-a).

Ponuditelj će u cijelosti snositi troškove postavljanja aparata, priključenja na električnu i vodovodnu mrežu te ostale troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru, kao i troškove demontaže, uklanjanja aparata te dovođenja prostora u prvobitno stanje po raskidu ugovora. Ta i druga uložena sredstva nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju zakupniku niti se uzimaju u obzir radi periodičnog sniženja zakupnine.

Kvarove i zastoje ponuditelj se obvezuje otkloniti u roku 24 sata od dojave kvara.

Ponuditelj mora besprijekorno održavati higijenske uvjete aparata u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te je prema zakupodavcu i prema trećim osobama odgovoran za rad aparata i proizvode iz aparata.

Predmetni poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup ne može se dati u podzakup.

Naplata usluge:
Ponuditelj mora posjedovati različite vrste naplatnih sustava koje u potpunosti mogu zadovoljiti korisnike i to: sustavi s kovanicama i papirnatim novcem, uz povrat razlike novca.

Uvjeti natječaja:
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe čije je sjedište u Republici Hrvatskoj, a koje su registrirane za obavljanje tražene djelatnosti.

Sukladno odredbama članka 6. stavka 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 112/18) pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
- podatke o podnositelju ponude (naziv pravne osobe, sjedište i OIB za pravne osobe, odnosno ime, prezime, adresu i OIB za fizičke osobe);
- ispunjen i ovjeren ponudbeni list s cjenikom proizvoda;
- jasno navedenu visinu ponuđene mjesečne zakupnine po aparatu (brojkama i slovima);
- izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca;
- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana, računajući od dana objave javnog natječaja (u originalu ili ovjerenoj preslici);
- potvrdu nadležnog općinskog suda da protiv fizičke osobe ili odgovorne osobe u tvrtki nije podignuta optužnica, niti je izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela;
- eventualno potvrdu o statusu osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te izjava da prethodno nije korišteno navedeno pravo prvenstva;
- tehničke podatke o aparatima koji će se postaviti i proizvodima koji će se nuditi: tip aparata, kapacitet, potrošnja električne energije i vode, opis prodajnog asortimana i sl.

Aparati moraju biti atestirani, uz raspoloživi prospektni/kataloški materijal za ponuđeni tip/model aparata, s listom i opisom asortimana napitaka koji se u tim automatima nudi.

Prije donošenja Odluke o odabiru, najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti izvornike ili ovjerene preslike svih dokumenata koji su traženi, a koja izdaju nadležna tijela, ako iste nije dostavio već pri samoj prijavi na natječaj.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta javnog natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži ukupno najviši mjesečni iznos zakupnine.

Pisane ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenim kuvertama neposredno u Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu ili preporučenom poštom na adresu:

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU

Selska cesta 2, 10109 Zagreb, s naznakom
"Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora (samoposlužni aparati) – ne otvarati"


Rok za dostavu pisanih ponuda je 11. ožujka 2019. do 12:00 sati , do kada ponude moraju biti zaprimljene u Odjeljku prijema i otpreme pošte, Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Selska cesta 2, Zagreb, bez obzira na način dostave.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu  i internetskim stranicama DORH-a (www.dorh.hr).

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

O ishodu javnog natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od proteka roka za predaju ponuda. S odabranim ponuditeljem sklopit će se, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana obavijesti o prihvaćanju ponude, ugovor o zakupu na određeno vrijeme od 2 (dvije) godine. U slučaju da odabrani ponuditelj u tom roku ne pristupi sklapanju ugovora, ODO Zagreb će odabrati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pravo poništenja ovoga natječaja u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora, bez obveze obrazloženja razloga i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, što ponuditelji prihvaćaju prijavom na natječaj.

Sve informacije o oglašenom natječaju mogu se dobiti u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu radnim danom od 9:00 do 12:00 sati ili na telefon broj: 01/2053-000, ili e-mail tajnistvo@odozg.dorh.hr. Poslovni prostor može se pogledati uz prethodnu najavu i dogovor, radnim danom od 9:00 do 14:00 sati.


OBAVLJA POSLOVE OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA
ZAMJENICA OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA

Ksenija Šebek Filipović