Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu
Priopćenje

Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu je, u predmetu utvrđivanja uvjeta za raskid darovnih ugovora i isplatu sklopljenih između Republike Hrvatske i Općine Sibinj od 12. rujna 2007. i 23. studenoga 2007., prikupilo kao relevantnu dokumentaciju: kupoprodajne ugovore, zemljišnoknjižne izvatke, dokumentaciju o provedenom javnom natječaju, izvješće o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju, zapisnik Ministarstva financija, Državne riznice o obavljenom proračunskom nadzoru zakonitosti izvršavanja proračuna Općine Sibinj za 2008. godinu, dopise Općine Sibinj s pregledom utrošenih sredstava od prodaje darovnog zemljišta, Izvatke iz sudskog registra i dr. (10. 12. 2018.)

Nakon uvida i proučavanja dokumentacije utvrđeno je da je Republika Hrvatska, Vlada Republike Hrvatske s Općinom Sibinj sklopila Ugovore o darovanju od 12. rujna 2007. i 23. studenog 2007. kojima se Općini Sibinj daruju nekretnine na području k.o. Gromačnik i k.o. Slobodnica u svrhu izgradnje i proširenja Zone malog gospodarstva Sibinj.
Republika Hrvatska je naprijed navedenim ugovorima o darovanju obvezala Općinu Sibinj da darovane nekretnine privede namjeni u roku od tri godine od sklapanja ugovora, a da se u slučaju daljnjeg raspolaganja darovanim nekretninama u smislu prodaje u navedene svrhe, sredstva ostvarena prodajom koriste za gospodarski razvoj Općine Sibinj i o tome dokumentirano izvijesti Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom. Ako Općina Sibinj ne ispuni gore navedene uvjete, Republika Hrvatska je ovlaštena raskinuti ugovore, u kojem slučaju darovane nekretnine postaju vlasništvo Republike Hrvatske ili će Općina Sibinj isplatiti Republici Hrvatskoj naknadu za darovano zemljište u visini tržišne vrijednosti u vrijeme raskida ugovora.
U ugovorima, koje je sastavljao tadašnji Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom, propušteno je definirati što znači ili što sve obuhvaća pojam "privođenje zemljišta namjeni". Stoga je državno odvjetništvo svoje mišljenje o tome je li Općina Sibinj izvršila svoju ugovornu obvezu zasnovalo na odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007.) kojima su propisane radnje i radovi koje JLS moraju izvršiti u sklopu svoje obveze uređenja građevinskog zemljišta. Prema navedenom Zakonu uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća radnje i radove na ishođenju akata potrebnih za provedbu radova u svrhu uređenja građevinskog zemljišta, gradnju u svrhu proširenja i/ili poboljšanja komunalne, prometne, energetske i komunikacijske infrastrukture sukladno posebnim propisima, sanaciju terena (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguranje zemljišta i sl.) i sl.

Potrebno je istaknuti da privođenje zemljišta namjeni u slučaju poduzetničkih zona ima dvije faze. Prva faza obuhvaća obveze jedinice lokalne samouprave da predmetno zemljište komunalno opremi i izvrši naprijed navedene radove kako bi se pripremljeno građevinsko zemljište unutar poduzetničke zone moglo putem natječaja prodati investitorima koji u drugoj fazi trebaju izvršiti i izgraditi prostornim planom predviđene gospodarske objekte u poslovnoj zoni.

Općina Sibinj je u studenom 2009. godine izvijestila Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom i Ministarstvo gospodarstva o radovima koji su izvršeni na izgradnji poduzetničke zone. Do kraja 2007. izvršeni su radovi u ukupnoj vrijednosti 622.636,80 kn, a nakon prodaje dijela zemljišta unutar zone do kraja 2018. izvršeni su radovi u ukupnoj vrijednosti od 10.585.924,35 kn. 
Općina je zemljište, koje je bilo predmet darovanja, u većem dijelu prodala trećim osobama, koje su se temeljem kupoprodajnih ugovora uknjižile kao vlasnici u zemljišnim knjigama.
Sredstva od prodaje darovnog zemljišta, sukladno ugovorima su namjenski utrošena za uređenje Zone malog gospodarstva, izgradnju objekata i uređenja komunalne infrastrukture (sanacija nerazvrstanih cesta, izgradnja vodovoda, cesta, mrtvačnica, ograde groblja i dr.) što je potvrđeno izvješćem Državnog ureda za reviziju.

Slijedom navedenog, Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu je donijelo odluku da nisu ispunjeni zakonski uvjeti za raskid ugovora o darovanju sklopljenih između Republike Hrvatske i Općine Sibinj kao niti za isplatu naknade.

Kod Županijskog suda u Osijeku u tijeku je kazneni postupak zbog kaznenih djela iz čl. 337. Kaznenog zakona/97 i dr. u kojem je donesena nepravomoćna presuda Županijskog suda u Osijeku od 24. ožujka 2017. Nakon pravomoćnog okončanja navedenog postupka, a u slučaju pravomoćne osuđujuće presude, preispitat će se mogućnost pobijanja ugovora ili potraživanja isplate od odgovornih osoba.