Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Kontrastni prikaz Ispiši stranicu Pošalji link
prilagodba izgleda
mogućnosti
RSS

Plan prijma

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici objavljuje plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2019. godinu. (30. travanj 2019.)

                      REPUBLIKA HRVATSKA
          ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
                         U VELIKOJ GORICI

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članka 5. stavka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine, broj 100/11), i prethodne suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske Klasa: 1010-01/19-01/17, Urbroj: 513-05-01-19-3 od 28. veljače 2019. i prethodne suglasnosti Ministarstva uprave Republike Hrvatske Klasa: 131-01/19-01/33, Urbroj: 515-03-01-02/6-19-2 od 12. ožujka 2019. danih na Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici od 22. ožujka 2019. godine, Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici raspisuje


JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici za slijedeće radno mjesto:

administrativni referent-upisničar u državnoodvjetničkoj pisarnici za kaznene predmete – 1 izvršitelj

Uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske, grafičke ili druge odgovarajuće struke

Na navedeni javni poziv prijave mogu podnijeti kandidati oba spola.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam u državnu službu postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Kandidati moraju ispunjavati i uvjete iz Zakona o tržištu rada (Narodne novine, broj 118/18) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od trideset dana, te, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ne mogu imati više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provest će postupak selekcije kandidata.

Odluku o izboru kandidata donosi čelnik tijela.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika svjedodžbe,
- presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,
- presliku domovnice,
- presliku osobne iskaznice,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci.

U prijavi za Javni poziv kandidat treba navesti ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu te radno mjesto na koje se prijavljuje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici, Hrvatske bratske zajednice 1, 10410 Velika Gorica s naznakom "Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje".

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.


ŽUPANIJSKI DRŽAVNI ODVJETNIK

Dražen Diklić